4,096 سفر
9,314 روز سفر
73,067 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
دعوت به همکاری در بخش حسابداری
تور رفتینگ
تور گروهی آفریقا
تور سوسن چلچراغ
 

 • تعطیلات خرداد
 • تعطیلات اردیبهشت
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6542

  تور بهشت گمشده تا تنگ گمبیل (هم‌نشینی با ایل قشقایی)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6211

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  محدود 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6403

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6194

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6212

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6230

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6128

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6227

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6229

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6231

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6137

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6228

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6129

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6466

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/03 ~ 05
  6459

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6470

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6475

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6453

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6460

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/11 ~ 12
  6454

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/11 ~ 12
  6536

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 19
  6534

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی تابستانه)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 19
  6532

  تور کوهرنگ تا غار یخی چما (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6523

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6529

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6531

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6461

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6521

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6471

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6467

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6526

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6481

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6462

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6472

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6455

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6476

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6483

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6537

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6456

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 26
  6463

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 26
  6468

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 27
  6540

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6527

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 27
  6535

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی تابستانه)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6482

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6484

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6464

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6469

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6533

  تور کوهرنگ تا غاریخی چما (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6457

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6524

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6530

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6539

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان (آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6477

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6473

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6528

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6522

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6474

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6478

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6465

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6458

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6219

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل سه ستاره بندرانزلی)

  تکمیل 3.5 روزه دوشنبه 1394/03/11 ~ 14
  6221

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6142

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6217

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6210

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6218

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی بهاری)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6263

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اقامت خانه محلی)

  تکمیل 4 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6193

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6216

  تور کردستان و اورامان

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6136

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  تکمیل 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6141

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6209

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (اقامت کمپ)

  تکمیل 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6215

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6220

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6563

  تور گروهی نخجوان D (ویژه تعطیلات خرداد)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6258

  تور تاریخ و طبیعت شرق ترکیه (نمرود داغی تا ترابزون)

  موجود 11.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 27
  6321

  تور آفریقا (کنیا، تانزانیا و اوگاندا)

  موجود 16 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 02
  6312

  تور آفریقا (سیری در طبیعت و فرهنگ کنیا و زنگبار)

  موجود 12 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 28
  6311

  تور دور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

  محدود 10 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 26
  6569

  تور ازبکستان: سمرقند، بخارا، خیوه و تاشکند (سرزمین مادری باستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1394/04/19 ~ 26
  6486

  تور طبیعت و تاریخ غرب ترکیه (کاپادوکیه تا کوش‌آداسی)

  موجود 10 روزه جمعه 1394/04/19 ~ 28
  6485

  تور تاریخ و فرهنگ ارمنستان (تعطیلات تیرماه)

  موجود 7 روزه دوشنبه 1394/04/22 ~ 28
  6319

  تور دور ایتالیا (میلان، لوگانو، ونیز، فلورانس، پیزا، رم)

  موجود 7 روزه شنبه 1394/05/17 ~ 23
  6315

  تور دور اروپا (ایتالیا، سوییس، اسپانیا، فرانسه)

  موجود 14 روزه شنبه 1394/05/17 ~ 30
  6313

  تور دور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

  موجود 14 روزه چهارشنبه 1394/06/04 ~ 17
  6549

  تور گروهی نخجوان C (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6146

  تور گروهی نخجوان A (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6520

  تور گروهی نخجوان B (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6571

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (گیج از عطر بهار)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6586

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6583

  تور جنگل الیمستان (جنگل سبز سیال)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6580

  تور جنگل راش (مرسی سی)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6577

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6574

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6330

  تور شقایق دشت لار (زندگی باید کرد)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21
  6584

  تور جنگل الیمستان (جنگل سبز سیال)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6590

  تور ییلاق فیلبند (فراتر از ابرها)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6576

  تور دریاچه شورمست و آبشار ورسک (پلی از پیغام عطر و نور و نسیم)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6581

  تور جنگل راش (مرسی سی)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6573

  تور دریاچه سقالکسار تا ماسوله (خاطرات سبز)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6578

  تور سرپوش تنگه (به تماشای آب‌های سپید)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6588

  تور جنگلهای انجیلی (بر گیسوان درختان پیر)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6575

  تور شقایق دشت لار (زندگی باید کرد)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6585

  تور دشت نمارستاق تا آبشار دریوک (نمار تا کوهره)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6572

  تور جنگل ارفع‌ده و چشمه پراُو (گیج از عطر بهار)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6582

  تور ابیانه و باغ فین (سرخ جامه کهن)

  محدود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6587

  تور جنگل نقله بر رودبار (همقدم با سپیدرود)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22
  6579

  تور تنگه میشینه مرگ تا دریاچه لزور (جور دیگر باید...)

  موجود 1 روزه جمعه 1394/03/22


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی؟ «سعدی»
  Copyright © 2015 Dalahoo. All right reserved.