4,096 سفر
9,314 روز سفر
73,049 همسفر
 
بعدی
1 2 3 4
دعوت به همکاری در بخش حسابداری
تور رفتینگ
تور گروهی آفریقا
تور سوسن چلچراغ
 

 • تعطیلات خرداد
 • تعطیلات اردیبهشت
 • سفرهای داخلی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا
 • مدت اجرا
 • سفرهای خارجی
 • طبقه‌بندی سفرها
 • نحوه اجرا

 • تورهای جاری

  سفرهای طبیعت گردی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6219

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (هتل سه ستاره بندرانزلی)

  محدود 3.5 روزه دوشنبه 1394/03/11 ~ 14
  6542

  تور بهشت گمشده تا تنگ گمبیل (هم‌نشینی با ایل قشقایی)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6211

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  محدود 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6403

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6194

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6215

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  محدود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6212

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6230

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  محدود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  6227

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6229

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6128

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6231

  تور دریاچه یسان و سوسن چلچراغ (نگاه شرم‌آگین گلی گمنام)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/21 ~ 22
  6137

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6228

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6129

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/03/28 ~ 29
  6466

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/03 ~ 05
  6470

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6475

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6459

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6453

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/04 ~ 05
  6454

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/11 ~ 12
  6460

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/11 ~ 12
  6536

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 19
  6534

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی تابستانه)

  موجود 3.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 19
  6532

  تور کوهرنگ تا غار یخی چما (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6523

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6529

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6531

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6461

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6521

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6471

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6467

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6526

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 19
  6481

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 18
  6455

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6462

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6472

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6476

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6483

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/18 ~ 19
  6537

  تور ییلاق سوباتان (آبشار ورزان تا بلندای آق اولر)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6456

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 26
  6463

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 26
  6468

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 27
  6540

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6527

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 27
  6535

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی تابستانه)

  موجود 3.5 روزه پنج شنبه 1394/04/25 ~ 28
  6482

  تور غار آبی دانیال تا کندلوس (طعم آدرنالین)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6457

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6484

  تور آبشار گزو تا آلاشت (ارتفاع سبز)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6464

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6469

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6533

  تور کوهرنگ تا غاریخی چما (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6524

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6530

  تور ییلاق جهان‌نما (برج رادکان تا تخت میرزا)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6539

  تور سلطانیه تا تخت سلیمان (آرامش در حضور دیگران)

  موجود 3 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6477

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6473

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 27
  6528

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6522

  تور ییلاقات دیلمان و درفک (جنگل‌های سیاهکل)

  موجود 2.5 روزه جمعه 1394/04/26 ~ 28
  6465

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6474

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6478

  تور جنگل هزارجریب و آبشار اسپه او

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6458

  تور ماسوله و قلعه رودخان (زندگی به رنگ شمعدانی‌ها)

  موجود 2 روزه شنبه 1394/04/27 ~ 28
  6221

  تور استان لرستان (سرزمین آبشارها)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6142

  تور ییلاق جواهردشت (دامنه‌های سماموس)

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6217

  تور ارسباران و قلعه بابک (همگام با آراز)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6218

  تور خلخال تا اسالم (جنگل‌پیمایی بهاری)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6210

  تور جنگل ابر تا آبشار مجن

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6263

  تور دریاچه نئور تا سوباتان (اقامت خانه محلی)

  تکمیل 4 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6193

  تور رفتینگ در رودخانه خروشان (هم‌نشینی با بختیاری‌ها)

  تکمیل 2.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 14
  6216

  تور کردستان و اورامان

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6136

  تور ماسال (ییلاق اولسبلنگاه)

  تکمیل 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6141

  تور گیلده تا آبشار زمرد حویق (امپراطوری ابرها)

  تکمیل 2.5 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 15
  6209

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (اقامت کمپ)

  تکمیل 2 روزه چهارشنبه 1394/03/13 ~ 14
  6220

  تور باداب سورت تا دریاچه چورت (بازی آب و رنگ)

  تکمیل 2 روزه پنج شنبه 1394/03/14 ~ 15
  سفرهای خارجی دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6563

  تور گروهی نخجوان D (ویژه تعطیلات خرداد)

  محدود 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6258

  تور تاریخ و طبیعت شرق ترکیه (نمرود داغی تا ترابزون)

  موجود 11.5 روزه سه شنبه 1394/04/16 ~ 27
  6326

  تور تبت و بیس کمپ اورست (بام دنیا)

  موجود 12 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 28
  6321

  تور آفریقا (کنیا، تانزانیا و اوگاندا)

  موجود 16 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 02
  6312

  تور آفریقا (سیری در طبیعت و فرهنگ کنیا و زنگبار)

  موجود 12 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 28
  6311

  تور دور اروپا (ایتالیا، اسپانیا، فرانسه)

  محدود 10 روزه چهارشنبه 1394/04/17 ~ 26
  6486

  تور طبیعت و تاریخ غرب ترکیه (کاپادوکیه تا کوش‌آداسی)

  موجود 10 روزه جمعه 1394/04/19 ~ 28
  6569

  تور ازبکستان: سمرقند، بخارا، خیوه و تاشکند (سرزمین مادری باستان)

  موجود 8 روزه جمعه 1394/04/19 ~ 26
  6485

  تور تاریخ و فرهنگ ارمنستان (تعطیلات تیرماه)

  موجود 7 روزه دوشنبه 1394/04/22 ~ 28
  6319

  تور دور ایتالیا (میلان، لوگانو، ونیز، فلورانس، پیزا، رم)

  موجود 7 روزه شنبه 1394/05/17 ~ 23
  6315

  تور دور اروپا (ایتالیا، سوییس، اسپانیا، فرانسه)

  موجود 14 روزه شنبه 1394/05/17 ~ 30
  6313

  تور دور اروپا (ایتالیا،اتریش، آلمان، لوکزامبورگ، فرانسه)

  موجود 14 روزه چهارشنبه 1394/06/04 ~ 17
  6146

  تور گروهی نخجوان A (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6549

  تور گروهی نخجوان C (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  6520

  تور گروهی نخجوان B (ویژه تعطیلات خرداد)

  تکمیل 3.5 روزه سه شنبه 1394/03/12 ~ 15
  سفرهای 1 روزه این هفته دالاهو
  فعلا در برنامه سفری تعریف نشده است.
  سفرهای 1 روزه هفته آینده دالاهو
  کد نام سفر ظرفیت مدت روز حرکت تاریخ
  6330

  تور شقایق دشت لار (زندگی باید کرد)

  موجود 1 روزه پنج شنبه 1394/03/21


  طراحی : همورا
  DALAHOO Google+
  چه از این به ارمغانی که تو خویشتن بیابی؟ «سعدی»
  Copyright © 2015 Dalahoo. All right reserved.