021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای نوروز 97
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 97 در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم محدود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
اندونزی نوروز 97
یوگی تا بالی - گروه اول محدود 9 روزه 1397/01/01 ~ 09
یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم محدود 12 روزه 1397/01/01 ~ 12
بالی نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه اول تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم تکمیل 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم موجود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم تکمیل 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
برزیل نوروز 97
سریلانکا نوروز 97
نپال نوروز 97
ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
همگام با مسیر صورتی - گروه دوم محدود 11 روزه 1396/12/29 ~ 10
ویتنام نوروز 97
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 7 روزه 1397/01/01 ~ 07
کوبا نوروز 97

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 97 در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار شوی تا کول خرسان
اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران محدود 3.5 روزه 1397/01/03 ~ 06
آبشار شیوند تا سدکارون
خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1397/01/09 ~ 12
آبشارهای لرستان
خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها محدود 3 روزه 1397/01/02 ~ 04
ایلام سرزمین آلامتو
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول محدود 2 روزه 1397/01/02 ~ 03
هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم محدود 2 روزه 1397/01/09 ~ 10
بیشاپور تا بوشهر
ترکمن صحرا (گروه دوم)
جزیره هرمز
خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1397/01/01 ~ 05
شهر سوخته
شیراز هوایی و زمینی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 11
چابهار
کرمان و کلوت
خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها محدود 3.5 روزه 1397/01/01 ~ 04
کویر مصر
یزد زمینی و هوایی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 97 در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بالی نوروز 97
سریلانکا نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
تونس
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه اول تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم تکمیل 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم موجود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
نپال نوروز 97
ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول محدود 7 روزه 1396/12/29 ~ 06
نپال نوروز 97
همگام با مسیر صورتی - گروه دوم محدود 11 روزه 1396/12/29 ~ 10
برزیل نوروز 97
برزیل نوروز 97
ویتنام نوروز 97
سایگون تا هالونگ‌بی محدود 7 روزه 1397/01/01 ~ 07
اندونزی نوروز 97
یوگی تا بالی - گروه اول محدود 9 روزه 1397/01/01 ~ 09
اندونزی نوروز 97
یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم محدود 12 روزه 1397/01/01 ~ 12
کوبا نوروز 97
تونس
کوبا نوروز 97
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم تکمیل 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم موجود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم محدود 7 روزه 1397/01/04 ~ 10
تونس
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
باکو زمینی
هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم تکمیل 7 روزه 1397/01/07 ~ 13
ارمنستان زمینی
هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم موجود 7 روزه 1397/01/07 ~ 13

برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 97 در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
بیشاپور تا بوشهر
شیراز هوایی و زمینی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 11
یزد زمینی و هوایی
هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
چابهار
هوایی - نوروز 97 - هتل ۴ و ۵ ستاره محدود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
جزیره قشم
هوایی - هتل‌های ۴ و ۵ ستاره موجود 4 روزه 1396/12/28 ~ 13
لرستان و خوزستان
ترکمن صحرا
جزیره قشم
شهر سوخته
کرمان و کلوت
خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها محدود 3.5 روزه 1397/01/01 ~ 04
ایلام سرزمین آلامتو
چابهار
جزیره قشم
جزیره هرمز
خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1397/01/01 ~ 05
ترکمن صحرا (گروه دوم)
ترکمن صحرا
لرستان و خوزستان
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول محدود 2 روزه 1397/01/02 ~ 03
آبشارهای لرستان
خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها محدود 3 روزه 1397/01/02 ~ 04
آبشار شوی تا کول خرسان
اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران محدود 3.5 روزه 1397/01/03 ~ 06
جزیره قشم
چابهار
بیشاپور تا بوشهر
جزیره قشم
ایلام سرزمین آلامتو
کویر مصر
ترکمن صحرا
باداب سورت تا دریاچه چورت
هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم محدود 2 روزه 1397/01/09 ~ 10
آبشار شیوند تا سدکارون
خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون محدود 3.5 روزه 1397/01/09 ~ 12
ترکمن صحرا

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای نوروز 97
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

همه روزه - هتل‌های متنوع ۴ و ۵ ستاره بالی نوروز 97

سفر 8 روزه از 1396/12/26 - از 6,545,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 6.5 روزه از 1396/12/28 - 1,430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همه روزه - هتل‌های متنوع ۴ و ۵ ستاره سریلانکا نوروز 97

سفر 7 روزه از 1396/12/28 - از 6,280,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 شیراز هوایی و زمینی

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 990,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل‌های ۴ و ۵ ستاره - نوروز 97 یزد زمینی و هوایی

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 850,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - نوروز 97 - هتل ۴ و ۵ ستاره چابهار

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 1,370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی - هتل‌های ۴ و ۵ ستاره جزیره قشم

سفر 4 روزه از 1396/12/28 - از 990,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه یازدهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه دهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه اول تونس

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه اول باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه دوم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه اول ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,790,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه دوم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه سوم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه ششم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- فلک الافلاک تا زیگورات - گروه اول لرستان و خوزستان

سفر 6 روزه از 1396/12/29 - 1,350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1396/12/29 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ملاقات با یوگی‌ها - گروه اول نپال نوروز 97

سفر 7 روزه از 1396/12/29 - از 850 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همگام با مسیر صورتی - گروه دوم نپال نوروز 97

سفر 11 روزه از 1396/12/29 - از 1,270 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سائوپائولو، ایگواسو، ریودوژانیرو برزیل نوروز 97

سفر 10 روزه از 1396/12/29 - از 2,000 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ماجراجویی در آمازون (سائو، ریو، ایگواسو، مانائوس) برزیل نوروز 97

سفر 13 روزه از 1396/12/29 - از 2,550 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه اول جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- قطار- شهر سوخته تا ده‌سلم شهر سوخته

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 950,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-قطار-سفر به شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1397/01/01 - 830,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل و خانه سنتی- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 4.5 روزه از 1397/01/01 - 840,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار گروه اول - چابهار و بلوچستان چابهار

سفر 8 روزه از 1397/01/01 - 1,670,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه دوم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/01 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1397/01/01 - 870,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سایگون تا هالونگ‌بی ویتنام نوروز 97

سفر 7 روزه از 1397/01/01 - از 970 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

یوگی تا بالی - گروه اول اندونزی نوروز 97

سفر 9 روزه از 1397/01/01 - از 1,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

یوگی تا جزیره کومودو - گروه دوم اندونزی نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/01 - از 1,470 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب - گروه اول کوبا نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/01 - از 2,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا (گروه دوم)

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه دوم تونس

سفر 7 روزه از 1397/01/02 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- فلک الافلاک تا زیگورات - گروه دوم لرستان و خوزستان

سفر 6 روزه از 1397/01/02 - 1,350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- بازی آب و رنگ - گروه اول باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/01/02 - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 3 روزه از 1397/01/02 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ آبی کارائیب - گروه دوم کوبا نوروز 97

سفر 12 روزه از 1397/01/03 - از 2,050 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - زیباترین آبشار ایران آبشار شوی تا کول خرسان

سفر 3.5 روزه از 1397/01/03 - 720,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه چهارم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه ششم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - 1,550,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه هشتم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/04 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه سوم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/04 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - قطار گروه دوم - چابهار و بلوچستان چابهار

سفر 8 روزه از 1397/01/04 - 1,670,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سیاحتی در سرزمین کارتاژها - گروه سوم تونس

سفر 7 روزه از 1397/01/06 - 870 دلار جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه هفتم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه هشتم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,650,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه نهم باکو زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,180,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی و هتل- اتوبوس VIP - دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 6.5 روزه از 1397/01/07 - 1,430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- گروه نهم ارمنستان زمینی

سفر 7 روزه از 1397/01/07 - از 1,690,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

قطار - خانه‌سنتی - جزایر 4 گانه - گروه چهارم جزیره قشم

سفر 5.5 روزه از 1397/01/07 - 1,090,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل و خانه سنتی- اتوبوس VIP - سیاه‌گاو تا ماهوته ایلام سرزمین آلامتو

سفر 4.5 روزه از 1397/01/08 - 840,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-افسون تپه‌های شنی-گروه پنجم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/01/08 - 450,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/09 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- بازی آب و رنگ - گروه سوم باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1397/01/09 - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP-همسفر با کارون آبشار شیوند تا سدکارون

سفر 3.5 روزه از 1397/01/09 - 740,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP -فولبرد-سرزمین اسب و دوتار ترکمن صحرا

سفر 3 روزه از 1397/01/11 - 595,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین