021 4166 3000
برنامه‌های خاص یک روزه این هفته
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار اسپه یار
فولبرد- خنکای آب سپید موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد- خنکای آب سپید موجود 1 روزه 97/05/05
آبشار ترز
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 97/05/05
دریاچه سقالکسار تا ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 97/05/04
خاطرات سبز موجود 1 روزه 97/05/05
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 97/05/05
رودخانه‌نوردی اسکلیم رود
رودخانه‌نوردی تنگ دار
پنجه در پنجه‌ی طبیعت محدود 1 روزه 97/05/04
پنجه در پنجه‌ی طبیعت محدود 1 روزه 97/05/05
رودخانه‌نوردی پلنگ دره
سرپوش تنگه
قلعه الموت و دریاچه اوان
فولبرد-دیدار اسماعیلیان محدود 1 روزه 97/05/04
قلعه رودخان
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 97/05/05
ییلاق الیت و دلیر
عطر باران، بوی خاک موجود 1 روزه 97/05/04
عطر باران، بوی خاک محدود 1 روزه 97/05/05
ییلاق داماش تا یسان
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 97/05/04
ییلاق سی‌ دشت
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 97/05/04
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 97/05/05
ییلاق فیلبند
بر فراز ابرها محدود 1 روزه 97/05/04
بر فراز ابرها محدود 1 روزه 97/05/05

برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
فولبرد-خاطرات خیس (گروه دوم) محدود 1 روزه 97/05/04
پنجه در پنجه‌ی طبیعت محدود 1 روزه 97/05/04
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 97/05/04
حرکت از کرج- فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 97/05/04
بر فراز ابرها محدود 1 روزه 97/05/04
فولبرد- خنکای آب سپید موجود 1 روزه 97/05/04
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-خاطرات خیس (گروه اول) محدود 1 روزه 97/05/04
عطر باران، بوی خاک موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-دیدار اسماعیلیان محدود 1 روزه 97/05/04
خاطرات سبز موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 97/05/04
فولبرد-خاطرات خیس (گروه دوم) محدود 1 روزه 97/05/05
عطر باران، بوی خاک محدود 1 روزه 97/05/05
پنجه در پنجه‌ی طبیعت محدود 1 روزه 97/05/05
فولبرد- خنکای آب سپید موجود 1 روزه 97/05/05
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-خاطرات خیس (گروه اول) محدود 1 روزه 97/05/05
بر فراز ابرها محدود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 97/05/05
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 97/05/05
خاطرات سبز موجود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 97/05/05
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 97/05/05
حرکت از کرج- پله پله تا ملاقات قلعه محدود 1 روزه 97/05/05
حرکت از کرج- فولبرد- هفت دیار زلال محدود 1 روزه 97/05/05

تقویم برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
30
31
مرداد
2
3
4
5
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

فولبرد-خاطرات خیس (گروه دوم) رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پنجه در پنجه‌ی طبیعت رودخانه‌نوردی تنگ دار

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی‌ دشت

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور رودخانه‌نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- خنکای آب سپید آبشار اسپه یار

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی سبز ییلاق داماش تا یسان

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-خاطرات خیس (گروه اول) رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

عطر باران، بوی خاک ییلاق الیت و دلیر

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز دریاچه سقالکسار تا ماسوله

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 97/05/04 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-خاطرات خیس (گروه دوم) رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

عطر باران، بوی خاک ییلاق الیت و دلیر

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پنجه در پنجه‌ی طبیعت رودخانه‌نوردی تنگ دار

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- خنکای آب سپید آبشار اسپه یار

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی‌ دشت

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-خاطرات خیس (گروه اول) رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور رودخانه‌نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز دریاچه سقالکسار تا ماسوله

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 95,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد- هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 97/05/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!