021 4166 3000
برنامه‌های خاص یک روزه آخر هفته
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار عروس دامن
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/01
ابیانه و باغ فین
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/01
تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل الیمستان
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/01
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل راش
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/09/02
جنگل نوردی اسکلیم رود
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/09/02
جنگل‌ های انجیلی
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه ارواح
دریاچه عروس
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1397/09/02
شهرستانک
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1397/09/02
قزوین گردی
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1397/09/02
قلعه رودخان
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/02
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/02
ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/01
مرداب هسل
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/09/02
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
کویر مرنجاب
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1397/09/02
ییلاق داماش تا یسان
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1397/09/02
ییلاق سلانسر
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/02

برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/09/01
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/09/01
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/01
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/09/01
دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1397/09/02
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1397/09/02
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1397/09/02
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/09/02
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/09/02
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/09/02
زندگی به رنگ شن محدود 1 روزه 1397/09/02
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/09/02
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/09/02
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/09/02
پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1397/09/02
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/09/02

تقویم برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
26
27
28
29
30
آذر
2
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

فولبرد- آبشاری در دل جنگل آبشار عروس دامن

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1397/09/01 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شکارگاه قاجاری شهرستانک

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌ های انجیلی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی سبز ییلاق داماش تا یسان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- روستای پاده تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/09/02 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!