تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص رصد آسمان کویر
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
تالاب میانکاله و دشت ناز
ترکمن صحرا
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/13 ~ 15
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07
جزیره هرمز
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/09/03 ~ 07
خلیج نایبند تا بیشابور
هوایی- دلیران تنگستان موجود 3 روزه 1399/09/26 ~ 28
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 16
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/09/04 ~ 07
رصد آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/08/22 ~ 23
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/08/29 ~ 30
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/06 ~ 07
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/13 ~ 14
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28
رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/22 ~ 23
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/09/04 ~ 07
چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر
هتل-هوایی موجود 3 روزه 1399/09/05 ~ 07
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/21 ~ 23
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/28 ~ 30
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07

برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 4.5 روزه 1399/08/12 ~ 16
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/12 ~ 14
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/13 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/21 ~ 23
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/08/22 ~ 23
اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران موجود 2 روزه 1399/08/22 ~ 23
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/08/28 ~ 30
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/08/29 ~ 30
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1399/09/03 ~ 07
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/09/04 ~ 07
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1399/09/04 ~ 07
هتل-هوایی موجود 3 روزه 1399/09/05 ~ 07
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1399/09/05 ~ 07
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/06 ~ 07
اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران موجود 2 روزه 1399/09/06 ~ 07
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/13 ~ 14
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/20 ~ 21
اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت موجود 2 روزه 1399/09/22 ~ 23
هوایی- دلیران تنگستان موجود 3 روزه 1399/09/26 ~ 28
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1399/09/27 ~ 28

تقویم برنامه‌های خاص: رصد آسمان کویر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
آذر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 4.5 روزه از 1399/08/12 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/08/12 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/08/13 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/08/21 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/08/22 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران تالاب میانکاله و دشت ناز

سفر 2 روزه از 1399/08/22 - 770,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/08/28 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/08/29 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/09/03 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/09/04 - 1,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/09/04 - 1,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-هوایی چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 3 روزه از 1399/09/05 - از 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/05 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/09/05 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1399/09/05 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/06 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران تالاب میانکاله و دشت ناز

سفر 2 روزه از 1399/09/06 - 770,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/13 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/20 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد-لوت رصد بارش شهابی جوزایی کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/22 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هوایی- دلیران تنگستان خلیج نایبند تا بیشابور

سفر 3 روزه از 1399/09/26 - هزینه سفر به زودی اعلام می‌گردد.
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد رصد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1399/09/27 - 1,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!