021 4166 3000
برنامه‌های خاص یک روزه این هفته
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار ترز
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1397/07/06
آبشار روخانکول
فولبرد- نوای خوش آبشار محدود 1 روزه 1397/07/06
آبشار عروس دامن
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/07/06
ابیانه و باغ فین
فولبرد-سرخ جامه کهن محدود 1 روزه 1397/07/05
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/07/06
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1397/07/06
جنگل الیمستان
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/07/05
جنگل راش
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/07/06
جنگل نوردی اسکلیم رود
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/07/06
جنگل‌ های انجیلی
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/07/06
دریاچه آویدر
پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1397/07/06
دریاچه سقالکسار تا ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/07/05
دریاچه عروس
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/07/06
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو
آبشاری از دل آسمان محدود 1 روزه 1397/07/06
زنجان‌گردی
سرپوش تنگه
فولبرد- تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1397/07/06
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
دنیایی زیبا میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1397/07/05
دنیایی زیبا میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1397/07/06
غار چال نخجیر و معبد خورهه
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1397/07/05
قزوین گردی
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1397/07/06
قلعه رودخان
پله پله تا ملاقات قلعه محدود 1 روزه 1397/07/06
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1397/07/05
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1397/07/06
مرداب هسل
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/07/05
همدان گردی
فولبرد-هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1397/07/06
کاشان گردی
دیدار با تاریخ-فولبرد موجود 1 روزه 1397/07/06
یوش و بلده
گرم یادآوری یا نه موجود 1 روزه 1397/07/05
ییلاق داماش تا یسان
پیاده‌روی سبز محدود 1 روزه 1397/07/06
ییلاق سلانسر
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/05
پیاده‌روی بر فراز ابرها محدود 1 روزه 1397/07/06
ییلاق سی دشت
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1397/07/05
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1397/07/06
ییلاق فیلبند
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/05
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/06

برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
پیاده‌روی بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/05
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1397/07/05
دنیایی زیبا میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1397/07/05
فولبرد-سرخ جامه کهن محدود 1 روزه 1397/07/05
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/05
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1397/07/05
گرم یادآوری یا نه موجود 1 روزه 1397/07/05
فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1397/07/05
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/07/05
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1397/07/05
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1397/07/05
پیاده‌روی بر فراز ابرها محدود 1 روزه 1397/07/06
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1397/07/06
دیدار با تاریخ-فولبرد موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد- نوای خوش آبشار محدود 1 روزه 1397/07/06
دنیایی زیبا میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-معبد اژدها و گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد- آبشاری در دل جنگل موجود 1 روزه 1397/07/06
پیاده‌روی سبز محدود 1 روزه 1397/07/06
پشت پرچین خیال محدود 1 روزه 1397/07/06
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور محدود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/07/06
پله پله تا ملاقات قلعه محدود 1 روزه 1397/07/06
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1397/07/06
پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1397/07/06
آبشاری از دل آسمان محدود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد- تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1397/07/06
در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/07/06
دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان موجود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1397/07/06
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1397/07/06
حرکت از کرج-دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان موجود 1 روزه 1397/07/06
حرکت از کرج-فولبرد-سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/07/06

تقویم برنامه‌های خاص: یک روزه این هفته
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
31
مهر
2
3
4
5
6
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیایی زیبا میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گرم یادآوری یا نه یوش و بلده

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز دریاچه سقالکسار تا ماسوله

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1397/07/05 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دیدار با تاریخ-فولبرد کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- نوای خوش آبشار آبشار روخانکول

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیایی زیبا میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- آبشاری در دل جنگل آبشار عروس دامن

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی سبز ییلاق داماش تا یسان

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بر گیسوان درختان پیر جنگل‌ های انجیلی

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پهنه آبی رویا دریاچه آویدر

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج-دریاچه‌ای وهم‌انگیز درآغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج-فولبرد-سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/07/06 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!