تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
امروز 18 درصد تخفیف!
تورهای یکروزه

یک روزه به سفر بروید!

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ابیانه و باغ فین
فولبرد- سرخ جامه کهن محدود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1398/12/09
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/03
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/05
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/06
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/07
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/09
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/10
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/11
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/13
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/14
تهران گردی
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1398/12/08
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1398/12/09
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/02
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/02
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/02
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/02
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/03
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/03
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/03
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/03
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/04
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/04
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/04
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/05
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/05
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/05
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/06
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/06
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/07
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/07
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/08
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/08
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/08
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/09
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/09
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/09
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/11
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/12
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/12
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/12
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/12
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/14
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/14
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/14
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/15
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/15
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
دنیای زیبای میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1398/12/09
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/02
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/03
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/04
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/05
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/06
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/07
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/08
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/09
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/10
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/11
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/12
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/13
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/14
غار چال نخجیر و معبد خورهه
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین محدود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/14
قزوین گردی
همدان گردی
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/07
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/13
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/15
کاشان گردی
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/03
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد-دیدار با تاریخ محدود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/14

تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1398/12/08
فولبرد- سرخ جامه کهن محدود 1 روزه 1398/12/08
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1398/12/08
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1398/12/09
دنیای زیبای میان صخره‌ها محدود 1 روزه 1398/12/09
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه محدود 1 روزه 1398/12/09
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1398/12/09
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1398/12/09
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/02
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/02
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/02
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/02
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/02
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/02
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/02
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/03
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/03
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/03
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/03
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/03
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/03
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/03
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/03
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1399/01/03
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/04
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/04
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/04
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/04
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/04
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/04
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/05
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/05
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/05
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/05
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/05
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/05
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/06
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/06
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/06
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/06
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/06
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/07
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/07
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/07
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/07
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1399/01/07
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/07
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/07
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/08
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/08
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد-دیدار با تاریخ محدود 1 روزه 1399/01/08
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین محدود 1 روزه 1399/01/08
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/08
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/08
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/09
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/09
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/09
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/09
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/09
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/09
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/10
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/10
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1399/01/10
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/10
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/10
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/11
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/11
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/11
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/11
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/12
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/12
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/12
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/12
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/12
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/12
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/12
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/12
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/13
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/13
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/13
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/13
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/13
گذری بر بازار تهران موجود 0.5 روزه 1399/01/14
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/14
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/14
فولبرد-دیدار با تاریخ موجود 1 روزه 1399/01/14
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1399/01/14
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1399/01/14
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1399/01/14
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/14
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1399/01/14
از کاخ گلستان تا موزه آبگینه موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر لاله زار موجود 0.5 روزه 1399/01/15
سعد آباد تا نیاوران موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1399/01/15
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1399/01/15
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه موجود 1 روزه 1399/01/15
حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1399/01/15

تقویم تورهای یکروزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
اجرای تور
تعطیل

چرا تورهای یک روزه را انتخاب کنیم؟

اگر علاقه‌مند هستید در زمانی کوتاه تعداد زیادی جاذبه را ببینید و همینطور تعداد مقاصدی را که به آنها سفر می کنید افزایش دهید، پیشنهاد ما خرید تورهای یک روزه دالاهو است.

درباره تورهای یک روزه دالاهو بیشتر بدانید:

  • حرکت این تورها صبح زود از تهران خواهد بود و تا قبل از 12 شب شما به تهران بازمی‌گردید.
  • تورهای یک روزه دالاهو آخرهفته‌ها اجرا می‌شوند: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها.
  • مدتی است دالاهو تورهای یک روزه تهران‌گردی را اجرا می‌کند. تورهای یک روزه تهران‌گردی با استقبال خوبی از طرف مسافران روبه‌رو شده. در این تورها به مقاصد و جاذبه‌های متنوعی از تهران سر خواهیم زد. تماشای محله قدیمی عودلاجان، کاخ گلستان و البته ری گردی در برنامه تورهای یک روزه تهرانگردی دالاهو قرار دارد. 

معرفی تورهای یک روزه دالاهو:

تور کاشان گردی: در تور یک روزه کاشان گردی می‌توانید شهر زیرزمینی اویی، خانه طباطبایی، حمام سلطان امیر احمد کاشانی، باغ فین و تپه سیلک را ببینید. شهر زیر زمینی اویی در میان جاذبه‌های شهر کاشان یکی از جذاب‌ترین دیدنی‌هاست. شهرهای زیرزمینی معمولا برای حافظت از  شهروندان یک شهر در برابر وقوع جنگ‌ها و حمله دشمن بوده و اسرار فلسفی و معماری زیادی را در دل خود جای داده‌اند.

تور همدان‌گردی: تور یک روزه همدان‌گردی معمولا در تمام سال به جز روزهای زمستانی که بارش برف و باران شدید باشد، قابل اجراست. جاذبه‌های همدان‌گردی شامل مجموعه گنجنامه، آبشار و سنگ نگاره هخامنشی، مقبره باباطاهر، مقبره ابوعلی سینا، گنبد علویان، شهر باستانی هگمتانه است. 

تور زنجان‌گردی: در تور یک روزه زنجان‌گردی به تماشای بزرگترین گنبد خشتی جهان خواهید رفت؛ گنبد سلطانیه. گنبد سلطانیه گنبدی به وزن تقریبی 200 تُن است که روی یک بنای دو طبقه قرار گرفته. علاوه بر آن جاذبه‌های دیگر زنجان گردی شامل بازید از موزه رختشوی‌خانه، موزه مردان نمکی، آرامگاه چلبی اوغلو و موزه صنایع دستی زنجان است. 

تور قزوین‌گردی: قزوین‌گردی در تمام فصول توصیه می‌شود چه زمانی که شهر را شکوفه‌های بهاری پر کرده‌اند چه زمانی که عماتر چهلستون در برف به خواب رفته باشد. جاذبه‌های تور قزوین شامل خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (موزه خوشنویسی قزوین)، حسینیه امینی‌ها و کاروانسرای سعد السلطنه است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

چرا تورهای یک روزه را انتخاب کنیم؟

اگر علاقه‌مند هستید در زمانی کوتاه تعداد زیادی جاذبه را ببینید و همینطور تعداد مقاصدی را که به آنها سفر می کنید افزایش دهید، پیشنهاد ما خرید تورهای یک روزه دالاهو است.

درباره تورهای یک روزه دالاهو بیشتر بدانید:

  • حرکت این تورها صبح زود از تهران خواهد بود و تا قبل از 12 شب شما به تهران بازمی‌گردید.
  • تورهای یک روزه دالاهو آخرهفته‌ها اجرا می‌شوند: پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها.
  • مدتی است دالاهو تورهای یک روزه تهران‌گردی را اجرا می‌کند. تورهای یک روزه تهران‌گردی با استقبال خوبی از طرف مسافران روبه‌رو شده. در این تورها به مقاصد و جاذبه‌های متنوعی از تهران سر خواهیم زد. تماشای محله قدیمی عودلاجان، کاخ گلستان و البته ری گردی در برنامه تورهای یک روزه تهرانگردی دالاهو قرار دارد. 

معرفی تورهای یک روزه دالاهو:

تور کاشان گردی: در تور یک روزه کاشان گردی می‌توانید شهر زیرزمینی اویی، خانه طباطبایی، حمام سلطان امیر احمد کاشانی، باغ فین و تپه سیلک را ببینید. شهر زیر زمینی اویی در میان جاذبه‌های شهر کاشان یکی از جذاب‌ترین دیدنی‌هاست. شهرهای زیرزمینی معمولا برای حافظت از  شهروندان یک شهر در برابر وقوع جنگ‌ها و حمله دشمن بوده و اسرار فلسفی و معماری زیادی را در دل خود جای داده‌اند.

تور همدان‌گردی: تور یک روزه همدان‌گردی معمولا در تمام سال به جز روزهای زمستانی که بارش برف و باران شدید باشد، قابل اجراست. جاذبه‌های همدان‌گردی شامل مجموعه گنجنامه، آبشار و سنگ نگاره هخامنشی، مقبره باباطاهر، مقبره ابوعلی سینا، گنبد علویان، شهر باستانی هگمتانه است. 

تور زنجان‌گردی: در تور یک روزه زنجان‌گردی به تماشای بزرگترین گنبد خشتی جهان خواهید رفت؛ گنبد سلطانیه. گنبد سلطانیه گنبدی به وزن تقریبی 200 تُن است که روی یک بنای دو طبقه قرار گرفته. علاوه بر آن جاذبه‌های دیگر زنجان گردی شامل بازید از موزه رختشوی‌خانه، موزه مردان نمکی، آرامگاه چلبی اوغلو و موزه صنایع دستی زنجان است. 

تور قزوین‌گردی: قزوین‌گردی در تمام فصول توصیه می‌شود چه زمانی که شهر را شکوفه‌های بهاری پر کرده‌اند چه زمانی که عماتر چهلستون در برف به خواب رفته باشد. جاذبه‌های تور قزوین شامل خیابان سپه، حمام قجر، سر در عالی قاپو، دروازه تهران، مسجد جامع عتیق، عمارت کلاه فرنگی (موزه خوشنویسی قزوین)، حسینیه امینی‌ها و کاروانسرای سعد السلطنه است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/08 - 105,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/08 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1398/12/08 - 195,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1398/12/08 - 180,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/08 - 180,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/09 - 135,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1398/12/09 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/09 - 185,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1398/12/09 - 180,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/12/09 - 180,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/02 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/02 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/03 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر لاله زار تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/03 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/03 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سعد آباد تا نیاوران تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/04 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/05 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/05 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/05 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/05 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/05 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سعد آباد تا نیاوران تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/06 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/06 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/06 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/07 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/08 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/08 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/09 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر لاله زار تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/09 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/09 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/09 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/09 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/09 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سعد آباد تا نیاوران تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/10 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/11 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/11 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/11 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/11 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/12 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/12 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سعد آباد تا نیاوران تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/13 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر بازار تهران تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/14 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دیدار با تاریخ کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1399/01/14 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا موزه آبگینه تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر لاله زار تهران گردی

سفر 0.5 روزه در 1399/01/15 - 59,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سعد آباد تا نیاوران تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 90,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از تهران و کرج - فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1399/01/15 - 220,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
  • متن
  • نام
  • ایمیل
محمودی
1398/11/29 07:39
سلام وقت بخیر ،تورهای یروزتون برای تعطیلات عید که اکثرش شد تهران گردی ،یه تور طبیعت وجنگل نداشتین که
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/30 09:52
دوست عزیز
سلام

با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت های لازم در آن مناطق برای ورود گردشگر، فعلا تورهای یکروزه طبیعتگردی اجرا نخواهند شد.

با تشکر از پیام شما

هاشمی
1398/11/26 11:10
واسه ۱۸ اسفندم یروزه تور بزارین دیگه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/27 09:56
دوست عزیز
سلام

بله حتما. اوایل اسفند ماه تورهای یکروزه تعطیلی 18 اسفند روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

اسدی
1398/11/23 20:08
سلام ،چرااینقدر تورهای یک روزه کم شدن ودرتعطیلات فقط تور چندروزه دارین وبرای اون تاریخ تعطیل تور یروزه ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/27 09:55
دوست عزیز
سلام

تورهای یکروزه به دلیل نبود زیرساخت های لازم در آن مناطق فعلا قابل اجرا نیستند. برای تمام تاریخ تعطیلا تورهای یک روز ملانند قزوین گردی، کاشان گردی، ابیانه و... داریم.
تورهای تعطیلی 18 اسفند هنوز روی سایت بارگذاری نشدن. اوایل اسفند ماه حتما روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

نسيم فتاحي
1398/11/05 13:36
سلام ، چه موقع تورهاي يك روزه نوروز 99 رو اعلام مي كنين ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/11/07 09:03
دوست عزیز
سلام

بعد از 25 بهمن ماه این تورها بارگذاری خواهند شد. اواخر بهمن ماه جشنواره تخفیف برای تورهای یکروزه نوروز داریم. توی جشنواره خرید کنید و تخفیف بگیرید.

با تشکر از پیام شما

فرهاد پور آذری
1398/10/08 15:27
چرا دیگه تورهای شمال مثل دریاچه ارواح وغیره را برگذار نمیکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/09 09:42
دوست عزیز
سلام

با توجه به فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در این مناطق گردشگری، فعلا امکان برگزاری این تورها نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/10/04 21:33
سالهای قبل دالاهو خیلی فعال بودتورهای یک روزه تنوع زیادی داشت امسال برعکس خیلی افت کرده تورهای یک روزه ای که خیلی آژانس ها اجرا می کنند رو دالاهو برخلاف هر سال دیگه اجرا نمی کنه مثل یه روزه های کویر تپه های مریخی و.....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/05 09:55
دوست عزیز
سلام

به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم در این مقاصد فعلا این تورها اجرا نمی‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مریم رامشینی
1398/10/03 01:17
چرا تور کویر و تور تپه های مریخی اجرا نمی شه کلا تنوع تورهای یک روزه خیلی کم شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/04 09:44
دوست عزیز
سلام

به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم فعلا این تورها اجرا نمی‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مریم رامشینی
1398/09/24 04:05
چرا تور کویر ندارید واینکه قیمت تورهای یک روزه خیلی بالا رفته کاش غذا رو به عهده مسافر بزارید تا قیمت کمی بهتر بشه
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/09/24 09:43
دوست عزیز
سلام

تور کویر داریم لطفا به لیست تورای چند روزه دالاهو مراجعه کنید: تورهای کویر مصر، ورزنه، مرنجاب و کاشان و...

با تشکر از پیام شما

هوشنگ مرید
1398/09/21 13:39
آیا هر روزه تور تهرانگردی دارید یا روز های بخصوصی؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:39
دوست عزیز
سلام

تورهای تهرانگردی در روزهای تعطیل رسمی یا آخر هفته ها (پنجشنبه و جمعه) برگزار می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

مینا
1398/09/20 22:20
چرا انقد تور یکروزه ها کم شده و اینکه تور یک روزه دامعان و دریاچه حوض سلطان رو نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:38
دوست عزیز
سلام

تورهای شهرگردی یک روزه داریم. فعلا تور یک روزه دامغان و دریاچه حوض سلطان نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/20 11:29
سلامتور بوجاق تو برنامه هاي تورهاتون اجرا نمي كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:37
دوست عزیز
سلام

فعلا برای این تور اجرا نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/16 19:07
اميداورم زودتر مشكل زير ساختي برطرف بشه و همانند گذشته شاهد تورهاي يك روزه با تنوع فراوان در زمينه طبيعت گردي باشيم
پاسخ دهید...
یه نفر
1398/09/11 21:49
امیدوارم زودتر تورهای یکروزه برگردن
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/09/11 15:36
سلام لطفا تور آبگرم لاریجان یا روستای رینه رو اجرا کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/12 09:19
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سارا
1398/09/07 23:11
سلام چند وقته هی میام توی سایتچرا کویر گردی ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/09 11:51
دوست عزیز
سلام

تور کویر مصر، ورزنه و... داریم. لطفا به بخش تورهای چند روزه دالاهو مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

فروزان
1398/09/04 15:18
لطفا بفرمایید چه موقع ری گردی انجام میشود البته من برای این تور ثبت نام کردم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/05 09:49
دوست عزیز
سلام

پنجشنبه ها و جمعه ها این تور اجرا می شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/19 10:54
تور هرانده و شهرستانک چرا برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
علی
1398/08/17 23:26
فقط شهر گردی اونم تو پاییز؟؟؟؟؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/13 14:53
سلام خواهشا تورماسال رو بذارید کلا جنگلهای شمال رو زیاد کنید
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/08/13 15:49
با سلام
در حال حاضر، تور ماسال در لیست تورهای دالاهو وجود دارد اما با توجه به بعد مسافتی، امکان برگزاری این تور، به صورت «یک روزه» نیست.
لیلی
1398/08/08 11:54
سلام، وقت بخیرچرا تورهای یکروزه کویر و برگزار نمی کنید؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/08 12:12
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری این تورها وجود ندارد. امیدواریم در آینده با رفع موانع موجود و ایجاد زیر ساخت های لازم این امکان فراهم شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/07 23:53
سلام .تعداد تورهای یه روزه چرا انقدر کم شده. لطفا تورهای یه روزه بیشتر کنید من هر روز دارم میام چک‌میکنم.
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/08 12:10
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تورهای شهرگردی یک روزه در حال اجرا هستند و شما می توانید برای گشت یکروزه ها در این تورها ثبت نام کنید.
با تشکر از پیام شما

سید اسماعیل
1398/08/07 09:06
سلام چرا دیگه کویرهای یک روزه رو حذف کردید،؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/08 12:14
دوست عزیز
سلام

به دلیل وجود موانع و همینطور آماده نبودن زیرساخت های لازم فعلا امکان برگزاری این تورها نیست.

با تشکر از پیام شما

ساسان علوي
1398/08/01 11:09
زير ساخت سفرها به جنگل هاي پائيزي شمال كشور قبل از اتمام زير ساخت استاديوم آزادي براي حضور بانوان انجام خواهد شد يا قبل از آن؟!
پاسخ دهید...
samane.taghinezhad@GMAIL.COM
1398/07/28 12:33
سلام چرا تورهای یکروزه به خصوص جنگلهای پاییزی رو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:52
دوست عزیز
سلام

فعلا بر خلاف میل مان به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌های لازم در این مناطق این تورها برگزار نمی‌شوند.

با تشکر از پیام شما

بهروزيان
1398/07/28 07:58
سلام تو ابان تور ارفعده برگزار مي شه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:04
دوست عزیز
سلام

متاسفانه فعلا این تور اجرا نمی شود.

باتشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/25 01:41
سلام . چرا تور یکروزه واسه شهرهای شمالی ندارید؟ نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:09
دوست عزیز
سلام

فعلا برخلاف میل مان و با توجه به اینکه زیر ساخت های لازم در این مقاصد فراهم نیست، این تورها برگزار نمی شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/24 16:19
سلام چرا تورهای طبیعت گردی یکروزه دیگه برگزار نمیکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:10
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه زیر سلاخت های لازم در این مقاصد فراهم نیست، فعلا و بر خلاف میل مان این تورها برگزار نمی شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/22 18:38
سلامسايت مشكل داره وارد لينكا كه ميشه زبانش فارسي نيست
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/07/23 15:43
با سلام
مشکل حل شد.
با تشکر از شما.
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!