021 4166 3000
تورهای یکروزه

یک روزه به سفر بروید!

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار ترز
تا گیسوان آبی آبشار محدود 1 روزه 1398/02/01
تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1398/02/05
آبشار روخانکول
فولبرد- نوای خوش آبشار موجود 1 روزه 1398/02/05
ابیانه و باغ فین
فولبرد- سرخ جامه کهن تکمیل 1 روزه 1398/02/01
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1398/02/05
تهران گردی
از کاخ گلستان تا برج میلاد موجود 1 روزه 1398/02/05
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1398/02/06
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
فولبرد- در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل الیمستان
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل راش
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/01
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/05
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل نقله بر رودبار
همقدم با سپیدرود موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل نور چشمه تا غار دیورش
حرکت از کرج - دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1398/02/05
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1398/02/05
جنگل نوردی اسکلیم رود
سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1398/02/01
سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل‌ های انجیلی
فولبرد- بر گیسوان درختان پیر محدود 1 روزه 1398/02/01
دریاچه آویدر
حرکت از کرج - پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1398/02/05
پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1398/02/05
دریاچه عروس
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1398/02/06
دریاچه فراخین تا آبشار دارنو
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1398/02/06
دریاچه یسان
حرکت از کرج - پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
سرپوش تنگه
تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1398/02/05
شهرستانک
حرکت از کرج - شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1398/02/06
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1398/02/06
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1398/02/06
غار چال نخجیر و معبد خورهه
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1398/02/06
قزوین گردی
قلعه الموت و دریاچه اوان
قلعه رودخان
پله پله تا ملاقات قلعه محدود 1 روزه 1398/02/06
لفور تا هفت آبشار
هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1398/02/01
هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1398/02/06
ماسوله
حرکت از کرج- خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/01
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/01
حرکت از کرج- خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/05
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/05
مرداب دیوک
مردابی در آغوش جنگل موجود 1 روزه 1398/02/06
مرداب هسل
حرکت از کرج- جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1398/02/05
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1398/02/05
همدان گردی
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه محدود 1 روزه 1398/02/05
یوش و بلده
گرم یادآوری یا نه موجود 1 روزه 1398/02/06
ییلاق سلانسر
ییلاق سی دشت
ییلاق فیلبند
بر فراز ابرها تکمیل 1 روزه 1398/02/01
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1398/02/05
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1398/02/06

تورهای یکروزه در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
حرکت از کرج- فولبرد- پایتخت شاه طهماسب تکمیل 1 روزه 1398/01/31
فولبرد- پایتخت شاه طهماسب تکمیل 1 روزه 1398/01/31
پیاده‌روی بر فراز ابرها تکمیل 1 روزه 1398/02/01
حرکت از کرج- فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه محدود 1 روزه 1398/02/01
حرکت از کرج- خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/01
فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه محدود 1 روزه 1398/02/01
فولبرد- بر گیسوان درختان پیر محدود 1 روزه 1398/02/01
حرکت از کرج - پیاده‌روی بر فراز ابرها تکمیل 1 روزه 1398/02/01
سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1398/02/01
تا گیسوان آبی آبشار محدود 1 روزه 1398/02/01
هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1398/02/01
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/01
بر فراز ابرها تکمیل 1 روزه 1398/02/01
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/01
فولبرد- سرخ جامه کهن تکمیل 1 روزه 1398/02/01
حرکت از کرج - دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج - پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج-به تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج- فولبرد-دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج- خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج- جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج-فولبرد- نوای خوش آبشار موجود 1 روزه 1398/02/05
از کاخ گلستان تا برج میلاد موجود 1 روزه 1398/02/05
فولبرد- نوای خوش آبشار موجود 1 روزه 1398/02/05
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/05
فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه محدود 1 روزه 1398/02/05
جادوی طبیعت موجود 1 روزه 1398/02/05
پهنه آبی رویا موجود 1 روزه 1398/02/05
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1398/02/05
تماشای آب‌های سپید موجود 1 روزه 1398/02/05
فولبرد- دیدار اسماعیلیان موجود 1 روزه 1398/02/05
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1398/02/05
تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1398/02/05
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1398/02/05
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1398/02/05
حرکت از کرج - همقدم با سپیدرود موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- دریاچه‌ای وهم‌انگیز در آغوش درختان موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- فولبرد- دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج - پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج - شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- فولبرد- پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- پله پله تا ملاقات قلعه موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج - مردابی در آغوش جنگل موجود 1 روزه 1398/02/06
حرکت از کرج- تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
گذری بر تاریخ ری موجود 1 روزه 1398/02/06
گذری بر عودلاجان موجود 1 روزه 1398/02/06
تنفسی تازه در ییلاقی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
پیاده‌روی سبز موجود 1 روزه 1398/02/06
پشت پرچین خیال موجود 1 روزه 1398/02/06
دنیای زیبای میان صخره‌ها موجود 1 روزه 1398/02/06
فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه موجود 1 روزه 1398/02/06
همقدم با سپیدرود موجود 1 روزه 1398/02/06
مردابی در آغوش جنگل موجود 1 روزه 1398/02/06
دریاچه دو رنگ موجود 1 روزه 1398/02/06
آبشاری از دل آسمان موجود 1 روزه 1398/02/06
گرم یادآوری یا نه موجود 1 روزه 1398/02/06
شکارگاه قاجاری موجود 1 روزه 1398/02/06
فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین موجود 1 روزه 1398/02/06
فولبرد- در جستجوی سرچشمه موجود 1 روزه 1398/02/06
فولبرد- پایتخت شاه طهماسب محدود 1 روزه 1398/02/06
دریاچه‌ای وهم‌انگیز در آغوش درختان موجود 1 روزه 1398/02/06
جنگل سیال خیال موجود 1 روزه 1398/02/06
سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1398/02/06
هفت دیار زلال محدود 1 روزه 1398/02/06
پله پله تا ملاقات قلعه محدود 1 روزه 1398/02/06
بر فراز ابرها موجود 1 روزه 1398/02/06

تقویم تورهای یکروزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
31
اردیبهشت
2
3
4
5
6
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

حرکت از کرج- فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/01/31 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/01/31 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- بر گیسوان درختان پیر جنگل‌ های انجیلی

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - پیاده‌روی بر فراز ابرها ییلاق سلانسر

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1398/02/01 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - دل تنگ زمین جنگل نور چشمه تا غار دیورش

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - پهنه آبی رویا دریاچه آویدر

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج-به تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد-دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج-فولبرد- نوای خوش آبشار آبشار روخانکول

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

از کاخ گلستان تا برج میلاد تهران گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- نوای خوش آبشار آبشار روخانکول

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- هگمتانه تا گنجنامه همدان گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پهنه آبی رویا دریاچه آویدر

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین جنگل نور چشمه تا غار دیورش

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تماشای آب‌های سپید سرپوش تنگه

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دیدار اسماعیلیان قلعه الموت و دریاچه اوان

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1398/02/05 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - همقدم با سپیدرود جنگل نقله بر رودبار

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 115,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- دریاچه‌ای وهم‌انگیز در آغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 135,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد- دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 115,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 135,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - پیاده‌روی سبز دریاچه یسان

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - شکارگاه قاجاری شهرستانک

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج - مردابی در آغوش جنگل مرداب دیوک

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

حرکت از کرج- تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر تاریخ ری تهران گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گذری بر عودلاجان تهران گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 95,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تنفسی تازه در ییلاقی سبز ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیاده‌روی سبز دریاچه یسان

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پشت پرچین خیال جنگل راش

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دنیای زیبای میان صخره‌ها غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 160,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- معبد اژدها و گنبد سلطانیه زنجان‌گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همقدم با سپیدرود جنگل نقله بر رودبار

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 115,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مردابی در آغوش جنگل مرداب دیوک

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه دو رنگ دریاچه عروس

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 115,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

آبشاری از دل آسمان دریاچه فراخین تا آبشار دارنو

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 135,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

گرم یادآوری یا نه یوش و بلده

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شکارگاه قاجاری شهرستانک

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 110,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- دنیای مرموز زیر زمین غار چال نخجیر و معبد خورهه

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- در جستجوی سرچشمه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 165,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دریاچه‌ای وهم‌انگیز در آغوش درختان دریاچه ارواح

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 135,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جنگل سیال خیال جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پله پله تا ملاقات قلعه قلعه رودخان

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بر فراز ابرها ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1398/02/06 - 125,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!