021 4166 3000
تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
آبشارهای لرستان
ارسباران تا کندوان
اوروست تا چناربن
فولبرد- کمپینگ در اعماق جنگل موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
باداب سورت تا دریاچه چورت
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
باران کوه تا شیرآباد
تخت سلیمان تا بهستان
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
جنگل ابر
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
جنگل پیمایی لیسار
خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
جنگل‌ جهان‌نما
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب محدود 2.5 روزه 97/04/16 ~ 18
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
دره شمخال تا آبشار قره‌ سو
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
دریاچه نئور تا سوباتان
اتوبوس VIP-فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
دریاچه گهر
کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس محدود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
دشت دریاسر
فولبرد-دامنه های سبز سیالان موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
سوها تا آبشار لاتون
شهر یئری تا شروان دره
هتل- اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان موجود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
قره کلیسا تا دالامپر
اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
مازیچال
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
همنشینی با بختیاری‌ها
همنشینی با بختیاری‌‌ ها
فولبرد- سیاه‌چادری از عشق موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
ورکانه و تویسرکان
یزد
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/16 ~ 18
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/27 ~ 29
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/31 ~ 02
ییلاق آغوزحال
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/05/10 ~ 12
ییلاق یخکش و اسپه او
همسفر نسیم موجود 2 روزه 97/04/17 ~ 18
همسفر نسیم موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
ییلاقات دیلمان
خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 97/04/07 ~ 08
کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 97/04/13 ~ 15
کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس محدود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 97/04/13 ~ 16
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
اقامت در چادر بختیاری- سیاه‌چادری از عشق محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
کلبه روستایی-فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
هتل-میراث جهانی محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
فولبرد- کمپینگ در اعماق جنگل موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
خانه سنتی- فولبرد- سفری به دوران رنسانس محدود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان موجود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 97/04/14 ~ 15
اتوبوس VIP - هتل - از ارس تا روستای سنگی محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
اتوبوس VIP-فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 97/04/14 ~ 17
خانه‌سنتی-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 97/04/15 ~ 17
خانه‌سنتی- اتوبوس vip- نوای خوش آبشار‌ها موجود 2.5 روزه 97/04/16 ~ 18
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/16 ~ 18
اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب محدود 2.5 روزه 97/04/16 ~ 18
همسفر نسیم موجود 2 روزه 97/04/17 ~ 18
خانه سنتی- اتوبوس VIP- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 97/04/20 ~ 22
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/04/21 ~ 22
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/27 ~ 29
فولبرد-دامنه های سبز سیالان موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
فولبرد- سیاه‌چادری از عشق موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/04/28 ~ 29
هتل-قطار-شهر بادگیرها موجود 3 روزه 97/04/31 ~ 02
خانه‌سنتی- اتوبوس vip- نوای خوش آبشار‌ها موجود 2.5 روزه 97/05/03 ~ 05
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
فولبرد-بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
همسفر نسیم موجود 2 روزه 97/05/04 ~ 05
فولبرد-آرامش در دل جنگل موجود 2 روزه 97/05/10 ~ 12
کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خانه سنتی- اتوبوس VIP- فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 97/05/10 ~ 12
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 97/05/11 ~ 12
فولبرد-به دور از هیاهو موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 97/05/18 ~ 19
خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان موجود 2 روزه 97/05/25 ~ 26

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
مرداد
2
3
4
5
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/07 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 97/04/13 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کمپ-اتوبوس VIP-فیروزه زاگرس دریاچه گهر

سفر 3.5 روزه از 97/04/13 - 630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار قره‌ سو

سفر 3.5 روزه از 97/04/13 - 650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت در چادر بختیاری- سیاه‌چادری از عشق همنشینی با بختیاری‌ها

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-میراث جهانی تخت سلیمان تا بهستان

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- کمپینگ در اعماق جنگل اوروست تا چناربن

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- فولبرد- سفری به دوران رنسانس ورکانه و تویسرکان

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان شهر یئری تا شروان دره

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 97/04/14 - 375,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - هتل - از ارس تا روستای سنگی ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 780,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 740,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 97/04/14 - 680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی-اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 97/04/15 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس vip- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 97/04/16 - 445,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 97/04/16 - 295,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت‌گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 97/04/16 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همسفر نسیم ییلاق یخکش و اسپه او

سفر 2 روزه از 97/04/17 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه از 97/04/20 - 420,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/21 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 97/04/21 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 97/04/21 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 97/04/27 - 295,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه های سبز سیالان دشت دریاسر

سفر 2 روزه از 97/04/28 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/04/28 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت مازیچال

سفر 2 روزه از 97/04/28 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سیاه‌چادری از عشق همنشینی با بختیاری‌‌ ها

سفر 2 روزه از 97/04/28 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 97/04/28 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-قطار-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 97/04/31 - 295,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس vip- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 97/05/03 - 445,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 97/05/04 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 97/05/04 - 375,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

همسفر نسیم ییلاق یخکش و اسپه او

سفر 2 روزه از 97/05/04 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال

سفر 2 روزه از 97/05/10 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوس VIP-گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-اتوبوس VIP-فراموشم نکن جنگل پیمایی لیسار

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 440,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی-اتوبوسVIP-فولبرد-جعبه مداد رنگی جنگل‌ جهان‌نما

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 435,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP- فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 420,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 97/05/10 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت مازیچال

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه از 97/05/11 - 370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-به دور از هیاهو آبشار آهکی

سفر 2 روزه از 97/05/18 - 395,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت مازیچال

سفر 2 روزه از 97/05/18 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 97/05/18 - 350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی-فولبرد-بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 97/05/25 - 390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!