تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

257 رای شما هم امتیاز بدهید!
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
آبشارهای گیلان
هتل- اتوبوس VIP-نوای آب در میان جنگل محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
آسمان شب لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1401/03/05 ~ 06
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1401/03/12 ~ 13
آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1401/03/12 ~ 14
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1401/03/13 ~ 15
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
ارسباران تا کندوان
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
اولنگ تا اپرت
تبریز، کندوان و جلفا
دیار حیدربابا - هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
جنگل ابر تا آبشار مجن
خلخال تا اسالم
دره شمخال تا آبشار اخلمد
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
دریاچه نئور تا سوباتان
دنا و سی سخت
هتل- اتوبوس VIP- خفر تا مارگون موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک محدود 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
رفتینگ دیار بختیاری
اتوبوس VIP-هیجان در رودخانه خروشان موجود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
شروان دره تا جهنم دره
هتل- اتوبوس VIP- دامنه‌های ساوالان محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
قره کلیسا تا دالامپر
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد
هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
کردستان، خانه خورشید
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
گراوان تا تخت سلیمان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا تکمیل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
ییلاق سوباتان

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 3.5 روزه 1401/03/03 ~ 06
اتوبوس VIP-خانه محلی-تماشای صخره های شگفت انگیر موجود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1401/03/04 ~ 06
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1401/03/05 ~ 06
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- خفر تا مارگون موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
اتوبوس VIP-هیجان در رودخانه خروشان موجود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP-نوای آب در میان جنگل محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
دیار حیدربابا - هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- دامنه‌های ساوالان محدود 3.5 روزه 1401/03/11 ~ 14
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 2.5 روزه 1401/03/11 ~ 13
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 2 روزه 1401/03/12 ~ 13
اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1401/03/12 ~ 13
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1401/03/12 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP تکمیل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو محدود 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا تکمیل 3.5 روزه 1401/03/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان تکمیل 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک محدود 2.5 روزه 1401/03/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1401/03/13 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1401/03/13 ~ 15
اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1401/03/14 ~ 15

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
31
خرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
اجرای تور
تعطیل

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/03 - 3,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-خانه محلی-تماشای صخره های شگفت انگیر اولنگ تا اپرت

سفر 2.5 روزه از 1401/03/04 - 2,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2.5 روزه از 1401/03/04 - 1,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/03/04 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/04 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/04 - 2,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان شب لوت

سفر 2 روزه از 1401/03/05 - 2,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,230,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 2,970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- خفر تا مارگون دنا و سی سخت

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-هیجان در رودخانه خروشان رفتینگ دیار بختیاری

سفر 2.5 روزه از 1401/03/11 - 2,490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-نوای آب در میان جنگل آبشارهای گیلان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/11 - 1,980,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/03/11 - 2,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 2,970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دیار حیدربابا - هتل- اتوبوس VIP تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دامنه‌های ساوالان شروان دره تا جهنم دره

سفر 3.5 روزه از 1401/03/11 - 3,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/11 - 2,270,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان شب لوت

سفر 2 روزه از 1401/03/12 - 2,490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2 روزه از 1401/03/12 - 1,920,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار اخلمد

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 3,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 3,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1401/03/12 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 2,970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 3,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا گراوان تا تخت سلیمان

سفر 3.5 روزه از 1401/03/12 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/12 - 1,980,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1401/03/12 - 2,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/03/12 - 2,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1401/03/12 - 2,050,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,050,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- سرزمین ابرها پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1401/03/13 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 1,980,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,270,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/03/13 - 2,270,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2 روزه از 1401/03/14 - 1,920,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
نیلوفر صدری
1401/02/27 14:15
سلام امکان برگزاری تور تخت سلیمان در تاریخ ۱۲ام نیستخیلی زود تکمیل شد
پاسخ دهید...
مریم
1401/02/21 11:27
سلام وقت بخیر، چرا قیمت تور تبریز رو نمیذارید
پاسخ دهید...
اعظم
1401/02/20 17:09
سلام وخسته نباشید.برای اخر خرداد تور کویر لوت رو نمیگذارید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/20 13:44
سلام تور سوها به لاتون نمیگذارید
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/20 09:34
سلام تور كياشهر، بوجاق برگزار نمي كنيد؟
پاسخ دهید...
Sea34261@gmail.com
1401/02/17 00:24
سلام لطفاً برنامه تورهای خرداد ماه رو بذارید تا بتونیم برنامه ریزی کنیم.اینجوری نمیشه که!!
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/19 11:07
با دورد. تورهای تعطیلات خرداد ماه روی سایت منتشر شدند.
ناشناس
1401/02/16 10:02
سلام. چرا هیچ و قت تور تکاب نمیذارید؟؟!!لطفا در ماه خرداد تور تخت سلیمان و زندان سلیمان و چمن متحرک و ابشار شرشر و آبشار شلماش سردشت و غار سهولان مهاباد رو بذارید. ممنونم
پاسخ دهید...
ملیسا
1401/02/15 12:10
درود از نظر برنامه ریزی خوب بود ولی اقامتگاه خیلی بد بود و اتوبوس بد نبود و دو وعده غذا خوب بود بعضی وعده ها خوب نبود میان وعده ها خوب بودمسافران هماهنگ نبودن و خیلی اذیت شدیمولی خود جنگل ابر بینظیر بود و همینطور آبشار مجن
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/14 14:17
سلام لطفاً لطفا لطفا حداقل برنامه تورهای نیمه اول خرداد ماه رو اعلام کنید تا بتونیم برنامه ریزی کنیم. ما دوست داریم همیشه همراه دالاهو بمونیم اما به خاطر تاخیر اعلام تورها گاهی مجبوریم جاهای دیگه رو انتخاب کنیم از باب برنامه : (
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/14 08:51
پیمایش نئور به سوباتان؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/02/19 11:04
دوست عزیز این برنامه در تقویم تورهای اردیبهشت و خرداد دالاهو هست.
احمد
1401/02/13 09:03
اگر خلخال به اسالم نمی ذارید ۲۸ اردیبهشت حداقل نئور به سوباتان بذارید. خیلی ها به خاطر شلوغی تعطیلات سفر نمی روند زمان های خلوت را برای سفر انتخاب می کنند.
پاسخ دهید...
احمد
1401/02/13 09:00
آخر اردیبهشت خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
علی
1401/02/12 13:46
۲۸ خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:20
دوست عزیز
سلام

این ترو برای تعطیلات خرداد مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Sara
1401/02/12 11:05
سلام ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت خلخال به اسالم بذارید
پاسخ دهید...
سیدحسین مومن زاده
1401/02/11 21:07
سلام من به خاطر شغلی که دارم برنامه هرماه راباید پانزدهم ماه قبل به محل کارم ارائه دهم خواهشمندم برنامه تورهای داخلی مربوط به خردادماه ۱۴۰۱ راهرچه سریعتر درسایت بارگذاری کنید الان تمام آژانس های طبیعت گردی دیگر مثل اسپیلت البرز وآفتاب کلوت از مدتها قبل اینکار را کرده اند ولی چه کنم که من مشتری شمایم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:19
دوست عزیز
سلام

با توجه به انجام هماهنگی‌های لازم و استعلام از منطقه برای اجرای تورها، تورهای چند روزه داخلی معمولا دو هفته زودتر بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

احسان تقوی
1401/02/09 20:52
سلام خسته نباشید تور یک هفته ای داشتید علام کنید بهم اطلاعات بدید شرایط داشتم باهاتون بیام کمتر یک هفته تور نمی خوام
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:17
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما را می‌توانید داخل وبسایت ما ببینید. امکان اطلاع رسانی به صورت شخصی به افراد وجود ندارد.

با تشکر از پیام شما

مسعود صالحی
1401/02/08 23:00
سلام با تشکر لطفا برنامه تورهای ماه بعد رو اعلام کنید که بتونیم برنامه ریزی کنیم و مرخصی مشکل نداشته باشیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:14
دوست عزیز
سلام

معمولا دو هفته زودتر تورها روی سایت قرار می‌گیرند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/02/04 21:12
سلام وقتتون بخیر. برنامه تورهاتون برای خرداد ماه هنوز مشخص نیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:13
دوست عزیز
سلام

هم اکنون می‌توانید برنامه تورهای ما را داخل وبسایت ما ملاحظه بفرمایید.

با تشکر از پیام شما

سودابه دیوان بیگی
1401/01/29 14:51
سلام لطفا ترتیبی اتخاذ فرمایید برای افرادی که تک نفره هستند امکان داشتن اتاق تک نفره در هتل فراهم گردد.
پاسخ دهید...
مهدیه قیصری
1401/01/27 21:18
سلام.من امسال در ۲۴اردیبهشت ماه با تور دالاهو به ترکمن صحرا رفتم.لیدر تور جناب آقای امیرعلی قاسمی فوق العاده از نظر اخلاقی و همچنین مسلط به کار عالی بودندو با داشتن صبر و برنامه ریزی دقیق سفر خوشی را رقم زدند.مضاف اینکه وعده های غذایی و مکان اقامت عالی بودند.
پاسخ دهید...
ناشناس
1401/01/31 10:53
در زمان سفر میکنید؟ مگه اردیبهشت شده؟
علی اکبر طالقانی
1401/01/27 10:54
سلام ،باتشکر از برگزاری تورهای طبیعت گردی   ،من خیلی دوست دارم تور خواف را اجرا کنید بیایم. اگر البته شرایط کرونا اجازه بدهد   با احترام طالقانی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:08
دوست عزیز
سلام

حتما در فصل مناسب سفر به این منطقه، این تور مجددا اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدی
1401/01/27 06:47
سلام.یه تور هم بذارید.واسه.دره قلج شیروان.روستای توریستی زوارم.روستای گلیان شیروان.منطقه حفاظت شده گلیل شیروان.روستای خسرویه فاروج.استاد فاروج.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 10:09
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهادات شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1401/01/18 16:49
درود برای تورهای ترکمن صحرا چرا بازدید از بندر ترکمن و بازارش رو ندارید؟ سایر تورها دارن
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:51
دوست عزیز
سلام

با توجه به فشردگی و تنوع و تعداد بالای جاذبه های ترکمن صحرا، بازدید از دیدنی‌های پرطرفدار در این تور قرار گرفته است.

با تشکر از پیام شما

Farahnaz
1401/01/18 14:14
سلام. لطفا تور تخت سلیمان بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:50
دوست عزیز
سلام

تور گراوان تا تخت سلیمان هم اکنون برای تعطیلات خرداد روی سایت بارگذاری شده است.

با تشکر از پیام شما

لیلا
1401/01/18 09:39
سلام چرا تنوع تورهای داخلی و خارجی این قدر کم شده منتظر اعلام تورها با توجه به تعطیلی های در پیش رو در اردیبهشت و خرداد هستم تا برای گرفتن مرخصی و هماهنگی برنامه ریزی کنم
پاسخ دهید...
نادر
1401/01/16 09:49
سلام و احترامخواهش میکنم برنامه های تور ایام عید سعید فطر رو زودتر اعلام نمائید و تنوع برنامه ها از نظر ترکیب روزها و نیز مقاصد ناب گردشگری بخصوص مناطق خوش اب و هوای البرز مرکزی رابیشتر در نظر بگیرید به هر حال انتظار بیشتری ازدالاهو است
پاسخ دهید...
مریم
1401/01/13 13:19
سلام لطفا تورهای حرکت از کرج رو بیشتر کنید فقط قروین دارید
پاسخ دهید...
بهروز
1401/01/13 09:21
سلام من امسال به اتفاق خانواده از دوم فروردین از تور خوزستان استفاده کردم‌باید بگم به نظرم همه چی واقعا خوب بود از رفتار خوب و حرفه ای لیدر گروه خانم حسینی که واقعا سنگ تمام‌گذاشتن اما نکته منفی سیگار کشیدن مداوم یکی از راننده های اوتوبوس که مسن هم بود و جالبه رفت و برگشت وسط راه پیاده و سوار شد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/02/18 09:46
دوست عزیز
سلام

ممنون که نظر خود را با ما درمیان گذاشتید حتما موضوع از طریق روابط عمومی ما بررسی و پیگیری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

تهمینه وصال
1401/01/07 12:19
سلام مهمان هرمز بودم از 28 اسفنداقامت در خانه های بومی مراتب خودش رو داره که در انتخاب اولیه دیده میشه ، اما ضعف زیاد ومشکلات بی آبی برای مسافر قابل تحمل نیست ، من معمارم و حاضرم برای ریویو یکی از خانه های مورد قرارداد شما همکاری کنم تا شرایط مطلوبتر بشه و با مخزن ذخیره ایی که دالاهو امانت میزاره
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/09 10:42
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهاد شما، حتما این مورد بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Haideh Zia
1401/01/03 20:24
لطف کنید و سفرهای داخلی خرداد ماه را ایمیل بفرمایید. متشکرم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 12:09
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما داخل وبسایت ما بارگذاری می‌شوند. لطفا برای کسب اطلاعات وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

Kati
1400/12/28 12:04
سلام. تور ماسال قرار نیست اضافه بشه واسه عید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 12:15
دوست عزیز
سلام

در ایام نوروز تور گیلانگردی اجرا شد که به ماسال و رشت سفر داشتیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/20 08:50
سلام جزیره هرمز جا داره ؟برای تاریخ 1تا 5 فروردین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 11:54
دوست عزیز
سلام

اطلاعات کامل تورهای ما را می توانید در وبسایت ما ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/11 21:41
میشه لطفا بفرمایید تور چابهار و بوشهر میزارید برای نوروز یا نه؟ چند هفتست منتظریم زمانی دیگه باقی نمونده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1401/01/06 10:19
دوست عزیز
سلام

متاسفانه امکان برگزاری تو چابهار و بوشهر در ایام نوروز نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/07 15:55
سلام ؛ برنامه ريزي تورهاي نوروزي امسال خيلي ضعيف بود، اولا تورها خيلي دير اعلام شد الان هم هفته دوم اسفند هستيم هنوز قيمت بعضي تورها مشخص نيست ، تورهاي جنوب هم كه تنوعي نداشت، از دالاهو انتظار نمي رفت.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/08 11:20
دوست عزیز
سلام

به خاطر شرایط کرونا، باید از وضعیت پذیرش مسافران نوروزی در مقاصد گردشگری اطمینان پیدا می‌کردیم و بعد تورها را روی سایت بارگذاری می‌کردیم. در حال حاضر هم همچنان مشغول صحبت با زنجیره تامین و پیگیری شرایط باز بودن اماکن گردشگری در برخی مقاصد گردشگری در ایام نوروز 1401 هستیم. به محض مشخص شدن شرایط بقیه تورها هم روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

لیلا آروین
1400/12/03 13:05
با سلام. مدتی است بعد از اجرای تور ایمیل نظرسنجی را دریافت نمی کنم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:29
سرکار خانم آروین عزیز
سلام

حتما مشکل بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/12/02 14:37
سلام تورهای بوشهر و چابهار جاهای دیگه ظرفیتهاشون پر شدن لطفا زودتر برنامه ها تکمیل کنید که اگر نمیزارید ما از بقیه تورها جا نمونیم چون اولویتمون دالاهو هستش
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:28
دوست عزیز
سلام

به زودی تورهای بیشتری روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/12/01 18:32
با سلام لطفا اگه برنامه هاي سفر جنوب متنوع تر خواهند شد زودتر اعلام كنيد كه ما بتونيم برنامه ريزي كنيم، ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:27
دوست عزیز
سلام

به زودی با اتمام پروسه عملیاتی تورها، تورهای بیشتری روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

محمدرضا لطفی
1400/11/30 23:56
سلام تورهاتون خیلی خوب هستن راضیم ازتون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/12/04 11:25
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم رضایت داشتین. امیدواریم باز هم در سفرهای آتی در خدمت شما باشیم.

با تشکر از پیام شما

سارا حیدری
1400/11/28 13:57
سلام. امکانش هست برایرنوروز تور چابهار را اجرا کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 13:45
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می‌کنیم تور چابهار را در برنامه نوروزی داشته باشیم. در حال حاضر فقط بخشی از تورهای نوروز روی سایت قرار گرفته‌اند. بقیه تورها به زودی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1400/11/27 13:02
سلام اگر امکانش هست تور خوزستان و لرستان (باهم) رو برای آخر اسفند ماه برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 14:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/27 11:45
سلام و وقت بخير، اينها برنامه نهايي نوروز هست؟ چرا چابهار و بوشهر برنامه اي ثبت نشده؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1400/11/29 13:49
دقیقا، دو تا جایی که هواش برای فصل مناسبه و منتظریم ثبت نام کنیم!
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 14:10
دوست عزیز
سلام

هنوز فهرست تورهای نوروزی کامل نشده، به زودی تورهای بیشتر در صورت نهایی شدن برنامه آنها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/26 21:40
سلام بوشهر اتوبوس سخته هوایی ندارین؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1400/11/29 13:50
دقیقا هوایی مناسبه
تولید محتوای دالاهو
1400/11/30 13:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

بابک
1400/11/23 18:19
ما کویر لوت ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ رفتیم با لیدری احسان حلاجان خیلی عالی بود همچی به بهترین شکل برگزار شد و یک خاطره عالی برای ما ساختین مرسی از احسان عزیز و دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 12:00
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم سفر خوبی داشتین و تور به شما خوش گذشته. امیدواریم باز هم در سفرهای بعدی با شما همسفر باشیم.

با تشکر از پیام شما

احسان حلاجان
1400/11/27 15:47
سپاس از شما نظرت لطفتون هست بابک جان
ناشناس
1400/11/22 15:46
سلام تور بيشابور تا بوشهر براي تعطيلات نوروز برگزار نميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 11:37
دوست عزیز
سلام

حتما این تور بعد از مشخص شدن شرایط آن برای ایام نوروز، روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/11/21 17:27
چرا برای نوروز تور چابهار هوایی رو نذاشتین؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/25 13:21
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد. در صورتیکه امکان برگزاری این تور وجود داشته باشد حتما روی سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/11/18 10:10
سلام لطفا تور بوشهر را برای نورورز هوایی هم اجرا کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/20 15:42
دوست عزیز
سلام

حتما پیام شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

صالحی
1400/11/14 14:47
برنامه نوروز تور گروهی هوایی چابهار هم دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/17 11:28
دوست عزیز
سلام

تا پایان هفته به زودی تورهای نوروزی روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

فریدون یزدانپرست
1400/11/13 21:02
سلام برنامه‌های نوروزی را کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/14 11:26
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد هفته آتی تورهای داخلی نوروز روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

حمید رضا
1400/11/11 08:33
سلام لیست تورها نوروز کی اعلام می کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:53
دوست عزیز
سلام

احتمال زیاد هفته آینده (اواسط بهمن) اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فریده فتحی
1400/11/08 23:38
لطفا تور بیشاپور تا بوشهر را دوباره تکرار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:46
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. احتمال خیلی زیاد این تور مجددا در ایام نوروز اجرا خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سمانه احمدیان
1400/11/07 10:04
سلام وقت بخیرامکانش هست در ایام عید( هفته اول) تور یزد بزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:40
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

فرشید
1400/11/06 11:39
لطفا شماره تماس واتس اپ‌‌ برای پشتیبانی و تماس خارج از کشور اگر امکان هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:40
دوست عزیز
سلام

لطفا به شماره زیر که مربوط به واتساپ واحد فروش دالاهو هست پیام بدین:
09033264358

با تشکر از پیام شما

نیلوفر راستی دوست
1400/11/05 21:49
سلام میشه لطفا یه هرمز دیگه قبل اسفند بزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/11/11 11:45
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/10/23 07:09
سلام وققتون بخیر برای ایام عید تور بیشاپور تا بوشهر اجرا میشه لطفا اطلاع رسانی کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:16
دوست عزیز
سلام

احتمالا بله. برای اطلاع از تورهای داخلی نوروز 1401 اواسط بهمن ماه لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ارمغان
1400/10/21 14:00
سلام وقت بخیر امکانش هست مثل سالهای گذشته تور کرمان رو زمینی هم برگزار کنید . من خودم موافق تور هوایی بودم ولی الان با توجه به تورم و بیکاری واقعا نمیصرفه ....
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:07
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/10/18 17:17
سلام و وقت بخير ، با توجه به شرايط نامشخص كرونا و سويه اوميكرون در تعطيلات عيد ،لطفا براي برنامه هاي نوروز امكان كنسلي بدون جريمه رو فراهم كنيد تا ما بتونيم با خيال راحت تورهاي عيد رو رزرو و خريداري كنيم. با تشكر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 13:06
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر اگر مشکوک به کرونا باشید تنها با ارائه تست کرونا (چه مثبت و چه منفی) می‌توانید تور خود را بدون جریمه کنسل کنید. همین شرایط در زمان تورهای نوروز هم برقرار است. اگر تورها به صورت عمومی در سطح کشور ممنوع شود و امکان برگزاری نباشد مطابق قوانینی که ابلاغ شود به آژانس نسبت به عودت وجه اقدام خواهد شد. بدیهی است در مورد بلیط قطار یا اتوبوس آژانس نیز تابع قوانین همان سازمان خواهد بود.

با تشکر از پیام شما

گیتی
1400/10/18 13:08
با سلام واحترام ما ک در این تور شرکت کردیم فقط بخاطر برنامه پرنده نگری بود . ولی متاسفانه برنامه پرنده نگری انجام نشد من یک ماه صبر کردم حداقل ببینم دالاهومعرفت داره ک از دل مسافر دربیاره دیدم خیر انگار ما فقط ارزش پولی داریم و‌حقوق انسانی خیر من. دوستم با یک اژانس دیگ رفتن همین برنامه رو و مثل شما
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/25 11:41
دوست عزیز
سلام

لطفا در فرم نظرسنجی این مورد را اعلام بفرمایید یا با روابط عمومی دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مریم
1400/10/14 08:35
با سلامامکانش هست تور دشت هلن چهار محال و بختیاری را در برنامه ها تورهاتون بگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/14 11:31
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

Farahnaz
1400/10/09 15:08
سلام. تورهای نوروز و کی اعلام میکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/12 10:23
دوست عزیز
سلام

اواسط بهمن ماه اعلام خواهد شد و تورها روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

طباطبایی
1400/09/30 14:56
سلام وقتتون بخیرممکنه تور هرمز رو برای بهمن ماه هم بذارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/10/08 12:02
دوست عزیز
سلام

برای اواخر دی ماه این تور اجرا خواهد شد. احتمالا در بهمن ماه هم این تور را خواهیم داشت. در سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

علی رهجو
1400/09/27 10:57
سلام و روز بخیر بر شما - بیزحمت تورهای چندروزه داخلی برای نوروز 1401 رو زودتر اعلام کنید که بتونیم برنامه ریزی داشته باشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/27 16:12
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

معصومه خاتمی
1400/09/25 19:14
سلام. من اولین بار است با آژانس دالاهو قصد سفر دارم. تصمیم دارم از تور نوروز 1401 چابهار استفاده کنم. چه جوری میتونم با شروع ثبت نام وقبل از تکمیل شدن در جریان قرار گیرم. ضمنا ما دونفر هستیم. سپاسگزارم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/27 16:11
دوست عزیز
سلام

حدودا از بهمن ماه به احتمال زیاد تورهای چند روزه داخلی روی سایت قرار می‌گیرن. لطفا وبسایت ما را ببینید.

با تشکر از پیام شما

فاطمه سلطانی
1400/09/21 11:57
تورو خدا تور بوشهر رو دوباره توی بهمن ماه اجرا کنید میخواستم ثبت نام کنم پر شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:06
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می کنیم در آینده مجددا این تور را اجرا کنیم.

با تشکر از پیام شما

Arzoo Khoshkbar
1400/09/20 13:50
سلام لطفا برای بیشاپور و بوشهر باز هم برنامه باز کنید تکمیل شده منم میخاستم ثبت نام کنم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:05
دوست عزیز
سلام

حتما سعی می کنیم در آینده این تور را مجددا اجرا کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/20 13:23
با سلام و وقت بخیر ، تور بوشهر دالاهو طبق توضیحات سفر ظاهرا بازدید از خلیج نایبند رو نداره که خیلی حیف هست، اگر برنامه سفری باشه که این بازدید رو هم فراهم کنه خیلی عالیه، مسافر این همه مسیر رو می ره حداقل نایبند رو هم ببینه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:13
دوست عزیز
سلام

با توجه به تنوع و تعداد جاذبه‌هایی که داخل این تور امکان بازدید از نایبند نبود، حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

هاشمی
1400/09/20 12:25
سلام وقتتون بخیر باشه ان شاللهمیخواستم خدمتتون عرض کنم تور خوزستان رو اوایل ماه یعنی قبل دهم ماه ها خیلی عالی میشه اگه اجرا داشته باشه . چون بنده فقط از یکم تا دهم ماه ها واسم سفر مقدور هستواقعا خوشحال میشم این سفر رو با تیم دالاهو همراه باشمباسپاس
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:01
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دلاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/17 21:47
با سلام و خسته نباشيد به تيم محترم دالاهوتور براي ارگ بم برگزار كنيد. اگر امكانش هست به تورهاي كرمان كه اكو كمپ برگزار ميشه ارگ رو هم اضافه كنيد. ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/25 10:01
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

سهیل خیریان
1400/09/16 19:08
با سلام لطفا بازدید قلعه بیاضه را به برنامه تور کویر مصر اضافه کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/17 09:19
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/09/09 12:11
سلام چرا تور چابهارو اینقدر تاریخشو دور میدازید که سریع پر بشه من چون کارمندم از الان برای فته آیندمو میتونم مرخصی بگیرم برای یکماه دیگه بهم مرخصی نمیدن چون ممکنه اوزمان کاری پیش بیاد لطفا چابهار هم یه تور زمان نزدیک بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/10 12:03
دوست عزیز
سلام

ما تورها را از قبل روی سایت بارگذاری می کنیم و کاربران امکان برنامه ریزی برای آن تاریخ را داشته باشند. تور بعدی چابهار اواسط دی ماه خواهد بود و به زودی تور روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

رعنا
1400/09/08 16:44
چقدر زود تور دوم چابهار هم تکمیل شد!!فقط ۱ نفر جا داره ما ۲نفر هستیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/10 12:01
دوست عزیز
سلام

مجددا این تور برای اوایط دی ماه تکرا خواهد شد و به زودی روی سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/09/03 09:30
سلام و وقت بخیر، تور تالاب میانکاله دیگه برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/07 11:00
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری نداریم. در حال حاضر برای پرنده‌نگری در تالاب میقان تور اجرا می‌کنیم.

با تشکر از پیام شما

سهیل
1400/09/01 18:12
با سلام لطفا تور دره راگه تا روستای میمند را هم امسال برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/02 11:04
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر تور دره راگه تا کویر لوت را در سایت قرار دادیم که علاوه بر تماشای دره راگه امکان بازدید از جاذبه‌های کرمان را خواهید داشت و اقامتمان در یک اکوکمپ استثنایی در کویر لوت خواهد بود. این تور هوایی هست.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/08/30 07:22
سلام لطفا تور چابهار مجدد بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/09/02 11:00
دوست عزیز
سلام

مجددا این تور در سایت قرار گرفت.

با تشکر از پیام شما

فرحناز فرساد
1400/08/25 15:47
سلام. لطفا تور قشم و هنگام و هرمز با هم برگزار کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/27 10:48
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:43
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:41
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:42
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:40
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهم کرد.

با تشکر از پیام شما

لیدا
1400/08/25 14:41
لطفا تور شماره 2 چابهار برای شب یلدا بذارید . چقدر زود تکمیل شده
پاسخ دهید...
Mohammad
1400/08/24 21:43
لطفا مجددا يه تور چابهار براى شب يلدا بذاريد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:40
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

صدف
1400/08/24 12:41
چابهار زمینی بذارید لطفا مثل قدیم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/25 15:37
دوست عزیز
سلام

پیشنهاد شما را حتما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

انسيه
1400/08/21 18:51
لطفا مجددا يه تور چابهار براى شب يلدا بذاريد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:50
دوست عزیز
سلام

خیر متاسفانه؛ امکانش نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/21 16:48
سلام ممنون میشم برای چابهار مجدد تور بگذارین
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:45
دوست عزیز
سلام

به احتمال زیاد مجدد تور خواهیم داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/20 16:53
با سلام و خسته نباشيد ، در توضيحات مربوط به سفرها قيد شده سفر با رعايت پروتكل هاي بهداشتي هست از طرف ديگه نوشته شده اتوبوس با ظرفيت ٢٥ نفر ، ٢١ مسافر!!!! يعني صندلي هاي اتوبوس تقريبا همه مسافران نشسته كنار هم! بالاخره فاصله اجتماعي هست يا نه؟!!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:50
دوست عزیز
سلام

این تغییرات با توجه به تغییر شرایط پروتکل های بهداشتی از تاریخ 15 آبان ماه اعمال شده است. با توجه به ابلاغیه صادر شده در زمینه اجباری شدن دریافت کارت واکسن از تمامی مسافران امکان افزایش ظرفیت تور تا 80% وجود دارد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/20 13:52
سلام لطفا اوایل اذرماه تور کلوتهای شهداد و کرمان رو برگزار می کنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/22 10:37
دوست عزیز
سلام

حتما این تورها تا پایان هفته روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

دالاهويي
1400/08/17 12:44
سلام وقت بخير ،تور جزيره هرمز بري تعطيلات دي ماه ميشه بذارين ما برنامه ريزي كنيم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/18 10:35
دوست عزیز
سلام

بله حتما به زودی در سایت بارگذاری می کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/15 13:14
سلام وقت بخیر - لطفا برنامه سفر به خوزستان رو هم پیش بینی کنید. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/15 14:57
دوست عزیز
سلام

پیام شما به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/08/15 12:52
با سلام و وقت بخیر، با توجه به این که ایمنی واکسیناسیون حداقل 2 هفته بعد از دوز دوم ایجاد میشه، قاعدتا شرط پذیرش در تور هم باید تزریق دو دوز باشد و حداقل 2 هفته هم از آن گذشته باشد، خیلی ها در این شرایط به دلیل ترس از بیماری با تور سفر نکردند، لااقل این مورد کنترل بشه تا این افراد هم راحت سفر کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/15 14:56
دوست عزیز
سلام

فعلا فقط با یک دوز واکسیناسیون و ارائه کارت واکسن امکان استفاده از خدمات سفر وجود دارد اگر تغییری در شرایط ایجاد شود حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/08/10 07:43
سلام سفرهای نوروزی کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/11 13:10
دوست عزیز
سلام

اواخر پائیز احتمالا روی سایت قرار خواهند گرفت.

باتشکر از پیام شما

حمیدرضا
1400/08/10 07:42
سلام سفرهای نوروزی کی اعلام میکنید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/11 13:10
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر دو تا از تورهای خارجی برای این بازه تاریخی اعلام شدن. بقیه تورها اواخر پائیز احتمالا روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

هلیا
1400/08/08 19:43
سلام. من برای بیست و ششم ماسال رزرو کرده بودم بدون پرداخت.الان تصمیم گرفتم یه هفته زودتر برم. ثبت نام کردم برای 19 ام. اون رزرو قبلی رو کاری باید بکنم یا اشکالی نداره دیگه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/09 11:19
دوست عزیز
سلام

خیر مشکلی نیست.

با تشکر از پیام شما

Arzoo Khoshkbar
1400/08/06 17:32
لطفا برای جزیره هرمز تور بگذارید .یه بار برای ۴ جزیره گذاشته بودین .دوساله میخلم برم هرمز نمیشه تنهایی هم نمیتونم برم .ممنونم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/09 11:19
دوست عزیز
سلام

بله حتما. به زودی در سایت قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/07/27 14:05
سلام وقت بخیر،چرا دالاهو برای همسفرانی که حداقل برای بار 9و10 بادالاهو سفر میکنند یه تخفیف قائل نمیشن باتوجه به اینکه هزینه سفرها بالا رفته ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/08/03 13:33
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط فعلی امکان شروع مجدد جشنواره ها و تخفیف‌ها نیست. حتما پیشنهاد شما به بخش فروش و بازاریابی دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

زهرا
1400/07/24 21:07
سلام وقت بخیربرای آخر هفته دوم یا سوم آبان تور مهتاب نوردی کویر لوت ۳ روزه خواهید داشت؟ مثلا از ۶ یا ۷ ابان؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/28 12:05
دوست عزیز
سلام

خیر. تور مهتاب نوردی 3 روزه هست به همین دلیل در ایامی که تعطیلات باشه امکان برگزاری آن وجود دارد. با وجود این حتما پیشنهاد شما برای واحد عملیات دالاهو ارسال خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/07/17 07:49
سلام فرق بین تور مهتاب نوردی با آسمان کویر لوت چیه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/17 15:57
دوست عزیز
سلام

تور مهتاب نوردی 3 روزه هست با درجه سختی 4 از 5 و یه گشت متفاوت داره نسبت به آسمان کویر لوت؛ پیمایش شبانه همراه با کاروان شتر زیر نور مهتاب کویر از کلوت ها تا دریاچه لوت. تور آسمان کویر لوت 2 روزه هست، پیمایش شبانه کویر رات ندارد و قیمت آن پایین تر است.

با تشکر از پیام شما

حمیده
1400/07/14 23:17
برای کرمان تور کی دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/17 15:59
دوست عزیز
سلام

در حال حاضز تور کرمان به صورت تک نداریم. جاذبه های کرمان را می توانید در تور آسمان کویر لوت ببینید.

با تشکر از پیام شما

سمانه افضلی
1400/07/13 21:44
سلام و خسته نباشید میشه تور سنگان هم بگذارید شنیدم پاییز سنگان زیباست و همجنین تورهارو که معرفی میکنید لیدرش هم مشخص کنید تصمیم گیریمون با اطمینان خاطر باشد ممنون از دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/14 12:23
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما در مورد اجرای تور سنگان به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد. در مورد معرفی تورلیدرها به محض انجام پروسه اداری حتما لیدر هر تور مشخص خواهد شد. با توجه به اینکه لیدرهای دالاهو همگی دارای استانداردهای لازم و مورد تایید هستن همواره به همسفران‌مان پیشنهاد می‌دهیم ثبت نام را بر اساس نام لیدر انجام ندهند.

با تشکر از پیام شما

سمیه
1400/07/11 07:51
سلام خسته نباشید ،میخواستم بدونم چرا لیدر سفر هنوز هماهنگی انجام ندادن ؟ یا اینکه هنوز زمانش نرسیده،برای سفر لرستان به تاریخ سیزدهم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/11 11:54
دوست عزیز
سلام

لیدر یک روز قبل از سفر و معمولا عصر با مسافرها تماس خواهند گرفت. اگر شئوال یا کمکی نیاز دارین با دفتر ما تماس بگیرید: 02141663000

با تشکر از پیام شما

احسان
1400/07/07 11:54
سلام و‌ عرض ادب ما میتونیم برای سفرها با توجه به سفرهای قبلی پیشنهاد بدیم لیدر چه کسی باشه؟ ممنون از دالاهو
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/08 11:22
دوست عزیز
سلام

لطفا تور مورد نظرتان را ثبت نام کنید و پیشنهاد خود را با دفتر دالاهو مطرح کنید. در صورت امکان حتما مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

امین
1400/07/05 10:23
سلام وقت بخیر میشه لطفا سریع تر لیدر های تورهای تعطیلات مهر رو اطلاع رسانی کنین بتونیم بهتر تصمیم گیری کنیم؟ ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/06 15:04
دوست عزیز
سلام

هر توری لیدر مشخص بشه داخل استوری های اینستاگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

Amir
1400/07/02 21:13
سلام در این تور ها تنهایی هم میشه شرکت کرد یا بیشتر با کسی هستن و چند نفره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/07/03 13:27
دوست عزیز
سلام

بله می توانید شرکت کنید. مشکلی از این نظر وجود دارد. تعدادی از مسافران ما تنهایی سفر می‌کنند و تا به حال مورد خاصی در زمینه عدم رضایت ایشان گزارش نشده است.

با تشکر از پیام شما

مهدی رضوانی
1400/06/29 10:56
تشکر از تیم فعال و بزرگوار دالاهوتمامی سفرهای اجرا شده ، عالی هستند و قابل تشکر و قدردانی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/29 13:14
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم همسفر خوبی مثل شما داریم.

با تشکر از پیام شما

مهدی
1400/06/24 23:07
سلام.تورهای جنگلی ، کمپی هم ب سفراتون اضافه کنید ممنون میشم. یا نهایت ی شب اقامت با ی شب کمپ خیلی عالی میشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/27 13:02
دوست عزیز
سلام

چنانچه امکان تامین استانداردهای لازم تورها فراهم باشد حتما اجرا خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

پونه
1400/06/10 21:44
سلام امکان لغو این تورها هست؟مخصوصن ماسال؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/11 11:51
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط کرونا متاسفانه تا یک روز قبل از اجرای تورها امکان گفتن اینکه توری 100% اجرا میشه یا خیر نیست. معمولا مسافرها ثبت نام انجام میدن، در صورتیکه تور به هر دلیلی از جانب ما کنسل بشه کل مبلغ تور عودت داده می شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/06/09 07:30
سلام چرا آبشارهای گلستان و دیگه نمیذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/10 11:16
دوست عزیز
سلام

فصل مناسب باشه حتما اجرا می کنیم.

با تشکر از پیام شما

سهیلا علیزاده
1400/06/05 20:12
سلام ، تورهای گردشی و سبک هم گاهی بگذارید ، مثلا" تور همدان گردی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/06 10:49
دوست عزیز
سلام

تور یک روزه همدان گردی هم داریم اما با توجه به شرایط کرونا و بسته بودن اماکن گردشگری در حال حاضر این تور برگزار نمی‌شود.

با تشکر از پیام شما

سعید نباتی
1400/06/04 12:45
سلام قبل از حرکت تست کرونا از افراد گرفته میشه؟کسانی که تو یک اتوبوس چند روز با هم هستند چجوری از عدم ابتلا بقیه مطمین میشن؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/06/10 11:09
دوست عزیز
سلام

خیر. این کار پروسه اجرای تور را بسیار طولانی کرده و باعث نارضایتی همسفران می شود. در حال حاضر اگر مسافری پیش از سفر علائم داشته باشد یا تست مثبت داشته باشد، می تواند با ارائه تست کرونا تور خود را کنسل و تمام هزینه تور را بدون جریمه کنسلی دریافت کند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/05/31 14:36
سلام تور جنگل فندقلو هم دارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/31 15:40
دوست عزیز
سلام

احتمالا ظرف یکی دو هفته آینده روی سایت بارگذاری خواهد شد.

باتشکر از پیام شما

فرحناز
1400/05/30 18:04
سلام وقت بخیرچرا تور تخت سلیمان نمیزارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/31 10:33
دوست عزیز
سلام

فعلا فصل مناسب سفر به این منطقه نیست. به محض اینکه زمان مناسب سفر به این منطقه باشد حتما این تور در سایت بارگذاری خواهد شد.

باتشکر از پیام شما

سمانه افضلی
1400/05/19 13:25
سلام و خسته نباشید جرا سفرهای مرداد کنسل شده مثلا رفتینگ‌۲۷ مرداد الان تو سایت نیست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/20 10:48
دوست عزیز
سلام

با توجه به حدنصاب اجرا نرسیدن برخی تورها مانند رفتینگ، این تور برای تاریخ آخر مردادماه از روی سایت برداشته و کنسل شد. مجددا برای شهریور ماه بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/05/06 12:45
سلام . وقت شما بخیرالان مدتی است از جشنواره تخفیفات خبری نیست. علت آن چیست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/06 15:24
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط پیش آمده (شیوع کرونا) امکان برگزاری جشنواره تخفیف نداریم. حتما اگر در آینده این جشنواره مجددا راه اندازی شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/31 10:36
سلامخسته نباشیدتاریخ تور های شهریور ماه رو مشخص نمی کنین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/05/02 11:04
دوست عزیز
سلام

به زودی تورها در سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/29 13:05
سلام خسته نباشید تور های یک و نیم روزه به شمال نمی زارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/31 09:16
دوست عزیز
سلام

لطفا مشخص کنید چه منطقه ای از شمال کشور مدنظر شماست؟

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/23 08:51
وقت بخیر تور گراوان برای کی هست
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/23 10:00
دوست عزیز
سلام

این تور معمولا بهار و تابستان اجرا می‌شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/18 20:41
سلامتور برای شهریور هم دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/19 11:40
دوست عزیز
سلام

بله حتما. تورها روی سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

فرزین
1400/04/18 14:09
سلام. شما برای ۳ روز آخر مرداد برنامه ای دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/19 11:37
دوست عزیز
سلام

لطفا وبسایت ما را ببیند حتما تورها به زودی در سایت بارگذاری خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

نسرين
1400/04/17 10:06
دالاهوي عزيز ، دلم تنگ شده براي روزهايي كه فارغ از نگراني هاي كرونا سفر مي كرديم و خاطره هاي قشنگ مي ساختيم، به اميد روزي كه بدون دغدغه هاي كرونايي دوباره با هم همسفر بشيم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/17 10:52
دوست عزیز
سلام

امیدواریم باز هم بتوانیم در خدمت شما باشیم. در حال حاضر تورهای دالاهو با رعایت پروتکل های بهداشتی اجرا می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/16 10:00
سلام تور سرعین - اردبیل ندارین ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/17 10:43
دوست عزیز
سلام

خیر تور سرعین و اردبیل نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/04/11 08:52
سلام تور براي مشكين شهر پل معلق - شهر ييري برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/12 10:17
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

نگار
1400/04/10 10:50
سلام ببخشید می خواستم بدونم تور کویر لوت در مرداد ماه از نظر گرمای هوا زمان مناسبی هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/12 10:05
دوست عزیز
سلام

با توجه به اینکه تور در مرداد ماه اجرا میشود هوا گرم خواهد بود اما از آنجاییکه رصد بارش شهابی در شب انجام می شود مشکل خاصی نخواهید داشت. اکوکم ستاره لوت هم امکانات بسیار خوبیداره و مدتی که در کویر اقامت دارید از سیستم سرمایشی محل اقامت خود می توانید استفاده کنید.

با تشکر از پیام شما

رضا غریبی
1400/04/03 14:41
سلام میشه با ماشین شخصی هم اومد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/05 11:15
دوست عزیز
سلام

خیر. با توجه به اینکه ما همسفران‌مان را بیمه می‌کنیم کلیه مسافران باید در وسیله نقلیه متعلق به تور باشند.

با تشکر از پیام شما

رضا غریبی
1400/04/03 14:35
سلام میشه با ماشین شخصی هم اومد
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/05 11:00
دوست عزیز
سلام

خیر. با توجه به اینکه ما کلیه همسفران را بیمه می‌کنیم ضروری است تا همسفران همگی داخل وسیله نقلیه متعلق به تور باشند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/03/30 14:20
سلامتور رفتینگ سامان چه زمانی برگذار میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/04/02 11:34
دوست عزیز
سلام

متاسفانه تور رفتینگ نداریم.

با تشکر از پیام شما

مهدیه
1400/03/24 09:56
سلام تور دریاچه گهر و تور تهرانگردی جدیدا برگزار نمیکنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/24 12:29
دوست عزیز
سلام

فعلا خیر.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/03/19 15:15
با درود و خسته نباشید ییلاق هلودشت برگذار نمی کنید؟تنوع تورها بالا ببرید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/20 10:38
دوست عزیز
سلام

به دلیل شرایط کرونا موارد بسیاری باید بررسی بشن تاامکان برگزاری یک تور وجود داشته باشه. در حال حاضر تورهایی که روی سایت قرار می‌گیرن احتمال اجرای آنها بیشتر است.

با تشکر از پیام شما

فرزانه ابوالفتحی
1400/03/19 07:58
سلام. من تعطیلات خرداد را با دالاهو به روستای گیلده و آبشار حویق رفتم.بر خودم واجب دانستم از لیدر بی نظیر جناب آقای علیرضا حسین زاده که با برنامه ریزی خوبشان و حمایت تک تک همگروهی ها یک سفر بی نظیر و فوق العاده برای ما ساختند تشکر کنم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/19 12:04
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم بهتون خوش گذشته.

با تشکر از پیام شما

فرشته
1400/03/17 12:41
سلام و روز بخیردرخواست برگزاری تور نیشابور دارم.مایلم مثل همیشه با شما سفر بروم.ممنونم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/17 15:04
دوست عزیز
سلام

خوشحالیم همسفر ما بودین. پیشنهاد شما را به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهیم کرد. قبلا تور نیشابور داشتیم در حال حاضر فصل مناسب سفر نیست و اینکه جاذبه‌ها بسته هستن. حتما در اولین فرصت بعد از مساعد شدن شرایط این موضوع را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

شادی
1400/03/07 21:51
سلامتورهای مختص افراد بالای پنجاه سال هم دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/08 11:44
دوست عزیز
سلام

ما توری برای شرایط سنی خاص نداریم. ترکیب سنی در تورهای ما متفاوت هست و میانگین سن افرادی که در سال 1400 با ما سفر داشتند 35 و 36 سال بوده.

با تشکر از پیام شما

نینا
1400/03/10 17:08
کاش از این تور ها برای افراد سنی ویژه بذارید، والدین من هم بازنشسته هستن، به سختی میتونن خودشونو با فعالیت و سروصداهای گروه های سنی پایین تر وفق بدن از طرفی هم نمیتونن از سفر دل بکنن. ولی غالبا از تورها ناراضی برمیگردن. من خودم از تورهای دالا استفاده کردم. واقعا کیفیت و رضایت بخشی داره. ولی برای سنی
مرجان
1400/03/06 22:17
سلام خوبین بیخشیذ من تور سوباتان رزرو موقت کرد بودم الان نمیتونم قطعی کنمش؟؟؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/03/08 11:43
دوست عزیز
سلام

لطفاب ا دفتر تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/02/26 11:31
سلام سفر دالامپر بازديد از قره كليسا رو نداره؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/26 13:41
دوست عزیز
سلام

فعلا اعلام کردن قره کلیسا تعطیل هست و امکان بازدید وجود نداره. به محض بازگشایی در برنامه قرار خواهد گرفت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/02/23 15:29
سلام وقت بخیر.برای خرداد ماه تور کرمان اجرا نمیشه ؟ و اینکه در روزهای کرونا آثار باستانی هر منطقه باز هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/25 11:00
دوست عزیز
سلام

تور آسمان کویر لوت را داریم که جاذبه‌های کرمان هم در آن قابل بازدید هستند. پیش از اجرای تور حتما امکان بازدید از جاذبه‌ها بررسی می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

الی
1400/02/22 16:46
سلام حرکت از اصفهان ندارین؟ میتونین شرکتی رو در اصفهان معرفی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/25 10:59
دوست عزیز
سلام

متاسفانه حرکت اکثر تورهای ما از تهران یا کرج هست. برای پیوستن به تورهای ما از دیگر شهرها حتما پیش از ثبت نام با ما تماس بگیرید تا این موضوع بررسی شود.

با تشکر از پیام شما

سحر
1400/02/20 07:52
سلام برای خرداد ماه تور کردستان اجرا نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/02/20 08:56
دوست عزیز
سلام

بله اجرا خواهد شد. به زودی تورهای خرداد ماه روی سایت بارگذاری می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/01/30 09:05
سلام - این سفرهای گروهی که در طول شب مسافر داخل اتوبوس هست، واقعا با ماسک در محیط بسته اتوبوس با این اوضاع کرونایی چطور میشه نفس کشید؟!!!! خیلی دوست داریم مسافران و لیدرهایی که این گونه سفرها رو تجربه می کنند، تجربیاتوشون رو در سایت و در یک بخش خبری ثبت کنند که ما هم مطلع بشیم.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/31 11:12
دوست عزیز
سلام

تهویه اتوبوس همواره روشن هست و هوا در جریان است. استفاده از ماسک هم در فضای بسته اجباری است.

با تشکر از پیام شما

ش
1400/02/19 12:26
سخته ولی خب ما تو محل کار هم مدام ماسک میزنیم فرقی با اون نداره. به این سبک زندگی عادت کردیم . البته تهویه ماشین روشن هست
ناشناس
1400/03/30 08:26
ما در شرایط کرونایی و با اتوبوس هم سفر داشتیم و کاملا اصول بهداشتی رعایت میشه داخل اتوبوس هم ماسک دارن و صندلیها هم با فاصله هست و تا حالا هم خدا رو شکر مشکلی پیش نیومده
ج
1400/01/28 01:09
سلام.چرا قیمت تورا رو خیلی زیاد کردی
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/28 10:52
دوست عزیز
سلام

با توجه به افزایش تورم و در نتیجه افزایش نرخ زنجیره تامین تورها مجبور به افزایش قیمت شدیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1400/01/20 16:44
سلام.تورهای یک روزه برای بهار ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/21 10:10
دوست عزیز
سلام

بله تورهای یک روزه بریا فصل بهار هم داریم. به دلیل شیوع گسترده کرونا دالاهو از تاریخ 18 فروردین به مدت دو هفته کلیه تورهای خود را کنسل کرده است. از ابتدای اردیبهشت می توایند مجددا با ما همسفر باشید.

با تشکر از پیام شما

مریم
1400/01/17 18:09
سلام ، برای تعطیلات عید فطر تور ترکمن صحرا دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1400/01/18 09:35
دوست عزیز
سلام

احتمالش کم هست چون فصل خوب سفر به ترکمن صحرا در حال تمام شدن هست.

با تشکر از پیام شما

تولید محتوای دالاهو
1400/01/18 09:39
دوست عزیز
سلام

احتمالش کم هست چون فصل خوب سفر به ترکمن صحرا در حال تمام شدن هست.

با تشکر از پیام شما

سعیده نظری
1399/12/19 16:46
سلام من توری می خوام برای طبس که در مسیر اصفهک، کال جنی، بیرجند، خور و بیابانک، یا کاراکال، حتی شاهرود و قصر بهرام رو داشته باشه به مدت ۸ روز قیمت این تور برای ۷ یا ۱۰ نفر چقدر میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/20 10:02
دوست عزیز
سلام

لطفا برای انجام تورهای اختصاصی با دفتر دالاهو تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

مهران
1399/12/16 14:00
سلام تور ترکمن صحرا و تور دریاسر برای اردیبهشت دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/17 11:16
دوست عزیز
سلام

فعلا مشخص نیست. تورها برای سال 1400 بعد از نوروز بارگذاری خواهند شد و در موردشان تصمیم گیری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/12/03 08:40
سلام، وقت بخیر چرا قیمت تورهای نوروزی نامشخص هست؟ حدود یک هفته هست که روی سایت فهرست شده اما قیمت ندارد.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/04 09:19
دوست عزیز
سلام

اکثر تورها قیمت گذاری شدن، تعدادی تور باقیمانده که مشغول مکاتبه با زنجیره تامین برای تعیین قیمت‌ها هستیم. امروز و فردا همه تورها تکمیل خواهند شد.

با تشکر از پیام شما

شکیبت
1399/11/29 11:18
سلام تور چابهار نوروز نوشته شده وسیله اصلی قطار یعنی از تهران تا کرمان قطار هستش؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/12/02 09:35
دوست عزیز
سلام

در حال حاضر در اسفندکاه و برای نوروز 1400 ما تور پابهار با قطار نداریم. کلیه تورهای چابهار با اتوبوس VIP هستند.

با تشکر از پیام شما

Mieshasharbatdar
1399/11/26 01:16
سلام برای vegetarian ها ام برنامه غذایی دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/27 10:04
دوست عزیز
سلام

متاسفانه خیر. اما در صورت امکان و بعد از هماهنگی مسافر موقع خرید تور، سعی می‌کنیم تا حد امکان با ایشان در زمینه تامین وعده‌های غذای گیاهی همکاری داشته باشیم.

با تشکر از پیام شما

فرشته
1399/11/22 18:10
سلامتور انفرادي يا دونفره و سه نفره برگزار ميكنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/25 14:15
دوست عزیز
سلام

بله. لطفا برای هماهنگی تور اختصاصی با همکاران ما در واحد فروش تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

رویا
1399/11/20 18:40
سلام برنامه تورهای نوروزی چه زمانی مشخص میشود
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/21 11:17
دوست عزیز
سلام

هفته آینده تورها روی سایت قرار خواهند گرفت.

با تشکر از پیام شما

منیر فاجاری
1399/11/16 22:37
سلام وقتتون بخیر باشه برای تاریخ 22 بهمن گروه موازی برای طبس تا کال جنی باز نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/18 09:48
دوست عزیز
سلام

خیر. امکان برگزاری گروه دوم نیست.

با تشکر از پیام شما

رویا حبیبی
1399/11/16 12:09
با سلام حذف تورهای چابهار و قشم و هرمز به چه علت بوده است؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/18 09:47
دوست عزیز
سلام

تورهای چابهار تا پایان بهمن تکمیل ظرفیت هستند، اجازه ورود به قشم و هرمز هم داده نشده.

با تشکر از پیام شما

حامد
1399/11/10 18:45
سلام چه توری با بچه دو سال و ده ماهه میشه رفت؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/11 10:31
دوست عزیز
سلام

می توانید در تورهای اختصاصی ما شرکت کنید.
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=4

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/11/08 10:15
سلام تور چابهار ندارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/11 10:27
دوست عزیز
سلام

تور اختصاصی داریم، لطفا تماس بگیرید:
02141663000

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/11/04 11:11
سلامتور هرمز توی سایت نیست دیگه. برگزار نمیشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/11/05 09:32
دوست عزیز
سلام

فعلا امکان برگزاری این تور وجود ندارد. برای کسب آخرین اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید.
dalahoo.com

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/10/27 11:28
با سلام - برنامه سفرهای نوروزی چه زمانی در سایت اطلاع رسانی میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/29 10:45
دوست عزیز
سلام

احتمالا از نیمه دوم بهمن ماه تورها بارگذاری خواهند شد

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/10/24 21:17
با سلام و خسته نباشيدتور براي سواحل پارسيان تا جزيره لاوان و سواحل عسلويه برگزار نمي كنيد؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/25 09:41
دوست عزیز
سلام

گشت عسلویه را در تور بیشاپور تا بوشهر داریم. پیشنهاد شما برای جزیره لاوان هم به واحد عملیات دالاهو منتقل شد.

با تشکر از پیام شما

زهره
1399/10/13 12:58
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم بهترین زمان سفر به طبس چه موقعی از سال هست ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/10/14 09:52
دوست عزیز
سلام

زمستان معمولا زمان مناسبی است. اوایل بهار و اواخر پاییز هم همچنان می‌توان به این منطقه سفر کرد.

با تشکر از پیام شما
با تشکر از پیام شما

مهناز
1399/09/17 10:51
با سلام توری که صرفا برای قشم باشه دارین؟ چون من قصد سفر به قشم رو دارم ولی تور قشم شما به صورت ترکیبی اجرا میشه. با تشکر
پاسخ دهید...
مهناز
1399/09/17 09:17
با سلام توری که صرفا برای قشم باشه دارین؟ چون من قصد سفر به قشم رو دارم ولی تور قشم شما به صورت ترکیبی اجرا میشه. با تشکر
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/09/17 09:23
دوست عزیز
سلام

بله داریم. لطفا با همکاران ما در بخش فروش تور تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

بهنام
1399/07/17 11:09
با سلام تور اسالم به خلخال چند سری هست کنسل میشود ، آیا در تاریخ ۲۴مهر این تور برگزار میگردد ؟؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/19 09:03
دوست عزیز
سلام

با توجه به شرایط پیش آمده امکان پیش بینی دقیق اجرا شدن تورها وجود ندارد. در حال حاضر تور اسالم به خلخال مشکلی ندارد و تور در حال ثبت نام است.

با تشکر از پیام شما

پری_ فرخنده
1399/07/08 20:41
سلام تور چند روزه از نیشابو ر را فراهم کنید چون بسیار زیباست و حیفه سرزمین زیبایی را که عطار اونجاست نببنم متشکرم. پری
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/12 09:16
دوست عزیز
سلام

حتما پیشنهاد شما را با واحد عملیات دالاهو در میان خواهیم گذاشت.

با تشکر از پیام شما

على صادقى
1399/07/07 16:11
خسته نباشيد لطفا. فقط رزرو شده است؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1399/06/30 22:44
سلامتور ییلاق هلودشت تا آبشار میلاش نمی گذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/07/01 11:19
دوست عزیز
سلام

متاسفانه به دلیل آماده نبودن ساختارهای لازم برای پذیرش مسافر در منطقه فعلا امکان برگزاری این تور را نداریم.

با تشکر از پیام شما

ریحانه صمیمی
1399/06/26 20:04
سلام تور تنگه هلت رو میزارید؟.و اینکه تورهایی که اینجا گذاشتید تو کانال تلگرام هست؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/29 10:49
دوست عزیز
سلام

تور تنگه هلت نداریم. امکان گذاشتن همه تورها داحخل کانال تلگرام نیست اما بخشب از تورها را نیز در آنجا منتشر می کنیم. برای اطلاعات دقیق و کامل حتما به وبسایت ما مراجعه کنید.

با تشکر از پیام شما

امین
1399/06/25 10:00
سلام .در برنامه هاتون متاسفانه خبری از بالون سواری نیست؟امین از اهواز
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/25 14:45
دوست عزیز
سلام

امکان برگزاری بالن سواری در تورها فعلا موجود نیست.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/06/02 16:15
سلام.امسال تور کالپوش و دشت گل آفتابگردان برگزار نمی کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/06/03 12:03
دوست عزیز
سلام

فعلا از نظر عملیاتی امکان اجرای این تور در منطقه نیست. حتما در صورت بررسی شرایط در فصل مناسب تور در سایت بارگذاری خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

مهرانا
1399/05/08 19:16
سلام آیا تور یکروزه دهم مردادماه دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/05/12 10:27
دوست عزیز
سلام

بله. آخر هرهفته یا در تعطیلات تورهای یک روزه بارگذاری و اجرا می شوند. لطفا لینک زیر را ببینید:
https://dalahoo.com/tourlist.cfm?type=3

با تشکر از پیام شما

آذر
1399/04/25 17:22
سلام . از مشترکان شما هستم و می خوام آبشار آهکی رزرو کنم .ولی شک دارم که دایر باشن چون تلفن پاسخگو نیست مگر شما اجازه تورگردانی دارید ؟چون مسافر برای ریلکسیشن میاد و حوصله پلیس بازی و کار غیرمجاز نداره .و دیگر اینکه از دقت در بهداشت غذا چقدر مطمئنید؟آیا تور لیدرها همین غذا می خورند آخه ۲مهمان دارم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/26 12:11
دوست عزیز
سلام

برای ثبت نام می توانید به صورت آنلاین اقدام کنید. تور آبشار آهکی در حال ثبت نام هست و همکاران ما در واحدعملیات به طور دائم شرایط سفر را بررسی می کنند اگر امکان اجرای تور نباشد، تور از جانب ما کنسل و هزینه سفر به طور کامل به حساب شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:56
وقتی تصمیم میگیریم توی کرونا مسافرت کنیم یعنی ریسکشو پذیرفتیم و بعدش دیگه باید به تور اعتماد کنیم و خونسرد باشیم..کسی که حساسیتهای خاص بهداشتی داره نباید با تور سفر کنه
ناشناس
1399/04/17 08:05
سلام - این که تورها از یک ماه قبل امکان رزرو شدن با شرایط کنسلی بدون جریمه از 48 ساعت قبل داشته باشند، خیلی خوبه. چون به دلیل شیوع کرونا برنامه ریزی و تصمیم گیری قطعی برای خیلی از مسافران سخت شده و امیدواریم که همه مسافران احساس مسئولیت کنند و موارد بهداشتی رو به ویژه در اتوبوس رعایت کنند.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 14:47
دوست عزیز
سلام

دقیقا این شرایط در جشنواره های دالاهو برقرار هست و شما می توانید تور مورد نظر خود را با این شرایط ثبت نام کنید. مسافران ملزم به رعایت نکات بهداشتی در طول سفر هستند و حتما لیدر تور در صورت مشاهده رفتاری که سلامت دیگر مسافران را به خطر بیندازد، به مسافر خاطی تذکر خواهد داد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/04/14 10:08
با سلام - با توجه به این که در وضعیت فعلی به دلیل بیماری کرونا، تورها آن گونه که در سایت اعلام شده با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود، پیشنهاد می شود گزارشی از تورهایی که اخیرا این گونه اجرا شده در وب سایت دالاهو منتشر شود.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/04/18 15:08
دوست عزیز
سلام

ممنون بابت پیشنهاد خوبتون. حتما سعی می کنیم گزارشی از وضعیت اجرای تورها تهیه و منتشر کنیم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1399/03/30 19:10
با سلام ، با توجه به شرايط شيوع كرونا انتظار مي رود كه تورها با اقامت هتل ساماندهي شوند نه در اقامت گاه بومي گردي و محلي. ضمن اين كه تنوع تورها هم خيلي كم شده است.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/31 10:11
دوست عزیز
سلام

اولویت ما هم همین است. اما برخی نقاط، به دلیل شرایط منطقه امکان هماهنگی با هتل نیست و از اقامتگاه‌هایی که نکات بهداشتی در آنها رعایت می‌شود استفاده خواهد شد.
ضمن اینکه شیوع کرونا بر روی تنوع تورها موثر است و تورهایی ساماندهی خواهند شد که امکان رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آنها باشد.

با تشکر از پیام شما

با تشکر از پیام شما

فهیمه
1399/03/13 13:13
سلام وقت بخیر من با شما خیلی سفر کردم تفاوت بین تور لیدر ها خیلی زیاده میخواستم خواهش کنم برای تورهای خوب مثل سوباتان تور لیدرای حرفه ای بذارید مثلا پارسال تور فیلبند که شرکت کاردم جای به این قشنگی اینقدر تور لیدر بد بود که واقعا تمام مسافرا خیلی اذیت شدند و همه شاکی بودن ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/19 10:48
دوست عزیز
سلام

حتما. مطمئن باشین از بهترین لیدرهامون برای تمام تورها استفاده می کنیم و بریا انتخاب لیدرها نظرات مسافران در تورهیا قبلی مرور خواهد شد. لطفا اگر انتقاد یا پیشنهادی دارید برای ثبت در سیستم با روابط عمومی دالاهو تماس بگیرید.
02141663000
با تشکر از پیام شما

سمیرا
1399/06/01 08:57
جدیدا کیفیت لیدرها پایین اومده! اطلاعاتشون یا کمه یا چیزی ارائه نمیدن! کاش دالاهو دقت بیشتری بکنه تو انتخاب لیدر
م
1399/03/07 19:07
سلام،اگه امکانش هست ی توضیحی درباره رعایت پروتکل های بهداشتی در تورها بدید که چطور انجام میشه،مثلا فاصله گذاری در وسیله نقلیه داریم؟یا استفاده تمام مسافرین از ماسک؟ممنون میشم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/10 10:52
دوست عزیز
سلام

بله فاصله گذاری داخل اتوبوس و سیله نقلیه هم هست و استفاده از ماسک برای تمم مسافرین و پرسنل دالاهو اجباری هست. اطلاعات کامل در لینک زیر هست، لطفا به آن مراجعه کنید:
https://dalahoo.com/news.cfm?id=4712

با تشکر از پیام شما

ثمره خدارحمی
1399/03/03 01:12
سلام. من از همراهان قدیمی دالاهو هستم. ولی الان اینقدر قیمت تورهاتون بالا رفته که واقعا تعجب‌برانگیزه! این میزان تورم منطقیه آیا؟! تور دو روزه ۶۲۰ هزار تومان؟! با اینکه اخرین سفرهایی که با دالاهو داشتم به شدت کیفیت پایینی داشتند!ایکاش بشه که قیمت‌‌ها رو تعدیل بدید که بتونیم استفاده کنیم!!
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/03/03 13:39
دوست عزیز
سلام

حقیتش قیمت تورها با توجه به تورم، افزایش قابل ملاحظه ای نداشته و همواره با کاهش حاشیه سود، تلاش کردیم قیمت‌ها را پایین نگه داریم. برای نمونه؛ تور سوباتان، 3.5 روزه که از سال 95 تا امسال، به این شرح بوده قیمتش (خدمات این تورها کاملا یکسان بوده، در این سالها؛ حتی اقامتگاه و وعده‌های غذایی)

خرداد 95: 610.000 تومان
خرداد 96: 620.000 تومان (1.5 درصد افزایش)
خرداد 97: 720.000 تومان (16% افزایش)
خرداد 98: 970.000 تومان (34% افزایش)
خرداد 99: 1.190.000 تومان (22% افزایش)

در واقع از سال 95 تا الان، هنوز به دو برابر افزایش پیدا نکرده.

این در حالیه که نهاده‌های قیمت‌گذاری تور؛ در تمام این سالها بیش از این مقادیر افزایش پیدا کرده. برای نمونه موارد زیر از سال 95 تا 99 را ملاحظه بفرمایید:

کرایه اتوبوس دربستی: نزدیک به 3 برابر
حداقل دستمزد کارکنان: بیش از 3 برابر
دستمزد تورلیدرها: بیش از 2 برابر
اجاره: نزدیک 2 برابر (هم اجاره دفتر و هم اقامتگاه ها)
غذا: بیش از 2 برابر


با تشکر از پیام شما

مریم
1399/02/23 14:50
سلام تورهای پس کی اجرا میشه خسته شدیم با این وضعیت یعنی تا پیدا شدن واکسن اجرا نمی شودکلا همه چیز کنسل
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/23 18:01
دوست عزیز
سلام

می توانید از طریق سایت برای ثبت نام تورهای خرداد اقدام کنید. شرایط در حال بررسی است اگر شرایط اجرای تور فراهم شود، تورها را اجرا خواهیم کرد. در غیر اینصورت کل مبلغ به شما عودت داده خواهد شد.

با تشکر از شما

سینا
1399/02/20 16:00
جا داشت برای تعطیلات عید فطر تور 5.5 روزه هم می‌گذاشتید. آدم بعد از این‌همه قرنطینه نیاز داره سفر یه کم طولانی‌تر واقعا.
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:03
دوست عزیز
سلام

چنانچه شرایط به حالت عادی برگردد حتما پیشنهاد شما را بررسی خواهیم کرد.

با تشکر از پیام شما

ali asgharbshaker
1399/02/20 12:58
سلام .روزتون بخیر .تمام تورهاتون برای ماه اینده هستش ؟ این ماه تور برگزار نمیشه ؟در جواب یکی از دوستان گفتید اگر نیار به همراه داشتن ندارید میتونیو تنها بیایید . من هم سوالم با اون دوستمون یکی هستش میشه کوچولو توضیح بدید . ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/22 11:01
دوست عزیز
سلام

در اردیبهشت ماه توری برگزار نخواهد شد. شما می توانید برای تورهای خردادماه ثبت نام کنید. اجرای تورهای خرداد بستگی به شرایط دارد، اگر امکان اجرای تورها نباشد، مبلغ پرداختی شما عوذت داده خواهد شد.
در خصوص داشتن همراه در سفر، لزومی ندارد حتما با شخصی به عنوان همراه سفر کنید. در تورهای دالاهو افراد زیادی هستند که به تنهایی با گروه دالاهو همسفر می‌شوند.

با تشکر از پیام شما

امیر
1399/02/20 00:18
سلام‌ در برنامه هاتون امکان چادر زدن یا کمپ زدن داره یا فقط باید در کلبه یا بوم‌گردی خوابید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1399/02/20 08:53
دوست عزیز
سلام

اگر توری با شرایط کمپ زدن وجود داشته باشه در سایت درج میشه و به مسافرانمون اطلاع رسانی میشه. در حال حاضر توری نداریم با این شرایط.

با تشکر از پیام شما

علیرضا
1398/12/14 03:08
سلامپیشنهاد شما واسه یه تور طبیعت گردی(زندگی در طبیعت) کدوما!؟سپاس..
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/12/17 10:13
دوست عزیز
سلام

تنوع و تعداد تورها متنوع است لطفا به وبسایت ما مراجعه کنید. اطلاعات تورها به طور کامل نوشته شده اگر باز هم بعد از مطالعه مشکلی داشتین با همکاران ما در دفتر تماس بگیرید.

با تشکر از پیام شما

مرجان
1398/10/09 16:34
سلام آیا امکان ثبت نام یک نفر تنها و بدون همراه در تور وجود دارد یاحتما باید حداقل دو نفر بود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/10 09:20
دوست عزیز
سلام

اصلا نیازی به اینکه دو نفر یا بیشتر باشید، نیست. به تنهایی می‌توانید در تور ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

حامد
1398/09/21 21:32
سلام تور ماکو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:38
دوست عزیز
سلام

خیر. تور ماکو نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:41
با درودتور آبشار شوی چه موقع برگزار می شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:18
دوست عزیز
سلام

فعلا این تور اجرا نمی شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:07
سلام ببخشید برای اینکه برای رزروهای فروردین بهتر نیست یک مبلغ جزیی برای رزرو قرار بدهید تا خیال رزرو کنندگان راحت تر باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:13
دوست عزیز
سلام

شما می توانید هنگام ثبت نام گزینه رزرو با پرداخت 50% را انتخاب کنید. در این صورت رزرو شما به صورت اعتبار بیشتری نسبت به رزرو بدون پرداخت خواهد داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/04 19:14
سلام و احترام.چطور برنامه دی و نوروز اعلام شده اما بهمن ماه نه.برنامه های تعطیلات بهمن ماه کی اعلام میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/05 11:02
دوست عزیز
سلام

هفته اول دی ماه، تورهای بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/03 15:58
تورهای داخلی نوروز 99 را چه زمانی اعلام می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/04 12:47
دوست عزیز
سلام

اواسط آذر ماه تورها روی سایت قرار می گیرند. لطفا بری اطلاع وبسایت ما را دنبال کنید.

از پیام شما متشکریم

ناشناس
1398/09/03 13:31
سلام تورهای جدید را چرا در سایت قرار نمی دهید؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/09/04 12:19
با سلام
تورهای جدید به صورت هفتگی روی سایت منتشر می‌شوند. تورهای نوروز 99 هم به تازگی منتشر شده‌اند.
آرزو افراه
1398/09/02 00:42
سلام مدتی دنبال تور هرمز هستم .برگزار نمیشه؟ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

در بهمن ماه این تور قطعا اجرا خواهد شد. البته در نوروز هم تور هرمز هست که استقبال خوبی هم ازش میشه.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/01 18:21
سلام .لطفا تور هرمز در اوایل دی ماه بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد برای بررسی به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ژیلا
1398/08/25 03:40
سلام تور اهواز ابادان کی میذارید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/26 09:07
دوست عزیز
سلام

برای این مقصد تور برگزار نمی‌شود اما شما می‌توانید در تور خوزستان دالاهو ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

لادن
1398/08/19 14:39
تور کرمان کی میذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/26 08:59
دوست عزیز
سلام
برای ثبت نام در تور کرمان می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید. تور کرمان برای هر تاریخ و تعداد روز که شما بخواهید این تور قابل اجراست. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

مهرداد
1398/08/17 09:27
برای جزیره هرمز و چابهار چرا نمی گذارید
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

تور چابهار هوایی داریم و همین الان می توانید با دفتر دالاهو تماس بگیرید و ثبت نام کنید. برای تماشای هرمز هم تور هوایی قشم داریم که در هر تاریخی که شما خواسته باشین اجرا میشه. در این تور می توانید گشت یک روزه ای در جزیره هرمز داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

سحر
1398/08/15 14:40
سلام تا آخر سال تور زمینی چابهار برگزار میشه؟ممنون.
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

فعلا تور هوایی چابهار داریم. حتما پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/14 11:41
سلام می شه تورهای بهمن ماه را به منظور برنامه ریزی یک کم زودتر بذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/16 09:08
دوست عزیز
سلام

بله حتما. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید. تقریبا یک و ماه نیم زودتر این تورها داخل سایت قرار می گیرند.

با تشکر از پیام شما

ماندانا طاوسی
1398/08/09 12:50
سلام برای اواخرابان تور جزیره هرمز با میگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:43
دوست عزیز
سلام

خیر. برای 13 آبان داریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/08 08:22
سلام ببخشید میخواستم بدونم توری که جنوب استان هرمزگان ببرید(مسیر مقام به پارسیان) ، ساحل صخره ای و منطقه درک دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:41
دوست عزیز
سلام

خیر نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/29 19:54
سلام ببخشید برای بهمن هم تور جزیره هرمز دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/04 13:49
دوست عزیز
سلام

بله داریم. هنوز تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری نشدن. لطفا وبسایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از شما

افروز
1398/07/26 13:25
سلام تورهای بهمن را کی ببینیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:50
دوست عزیز
سلام

اوایل آذر ماه می توانید این تورها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/26 13:09
چرا شماره تماس ندزاشتين با كي هماهنگ شيم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:03
دوست عزیز
سلام

شماره تماس دالاهو بالای تمام صفحات سایت دالاهو هست. گوشه سمت چپ بالا.
021-41663000

باتشکر از پیام شما

faranak
1398/07/22 12:13
سلام و خسته نباشید برنامه ی تورهای دی ماه چه زمانی روی سایت قرار میگیره؟؟
پاسخ دهید...
واحد تولید محتوای دالاهو
1398/07/22 15:24
دوست عزیز، سلام
اوایل آبان می‌توانید لیست تورهای دی ماه دالاهو را ببینید.
با تشکر از پیام شما.
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!