تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ایلام سرزمین آلامتو - سیاه‌گاو تا ماهوته
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
بیشاپور تا بوشهر
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان محدود 4.5 روزه 1398/12/14 ~ 18
بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان
تالاب میانکاله و دشت ناز
تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار
تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران
هتل- اتوبوسVIP- گروه A1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوسVIP- گروه B1 موجود 2.5 روزه 1399/01/02 ~ 04
هتل- اتوبوسVIP- گروه C1 محدود 2.5 روزه 1399/01/11 ~ 13
هتل- اتوبوسVIP- گروه D1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
جزیره هرمز، اتوبوس VIP
خانه محلی- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1399/01/01 ~ 05
خانه محلی- گروه B1 موجود 4.5 روزه 1399/01/03 ~ 07
خانه محلی- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/05 ~ 09
خانه محلی- گروه D1 موجود 4.5 روزه 1399/01/07 ~ 11
خانه محلی- گروه E1 موجود 4.5 روزه 1399/01/09 ~ 13
خانه محلی- گروه F1 موجود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
جزیره هرمز، قطار
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه A1 موجود 4.5 روزه 1398/12/27 ~ 02
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1398/12/29 ~ 04
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/02 ~ 06
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه D1 تکمیل 4.5 روزه 1399/01/04 ~ 08
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه E1 محدود 4.5 روزه 1399/01/06 ~ 10
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه F1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
خرقان تا تخت سلیمان، میراث جهانی
بوم‌گردی- فولبرد- گروه A1 محدود 2 روزه 1399/01/02 ~ 03
بوم‌گردی- فولبرد- گروه B1 موجود 2 روزه 1399/01/07 ~ 08
بوم‌گردی- فولبرد- گروه C1 محدود 2 روزه 1399/01/13 ~ 14
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
خوزستان
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
رقص و موسیقی خوزستان
رقص و موسیقی کرمانشاه
شلماش تا گراوان، تجسم یک رویا
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
شهر سوخته تا هامون
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1398/12/28 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
شیراز، خاطرات بی‌تکرار
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
طبس تا کال‌جنی
هتل- اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1398/12/15 ~ 18
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1398/12/28 ~ 02
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B2 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه C2 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
لرستان و خوزستان، فلک‌الافلاک تا زیگورات
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1398/12/28 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1399/01/01 ~ 05
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
لرستان، سرزمین آبشارها
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 2.5 روزه 1399/01/06 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر
بوم‌گردی- قطار- گروه A2 محدود 6.5 روزه 1398/12/28 ~ 05
بوم‌گردی- قطار- گروه A1 تکمیل 6.5 روزه 1398/12/28 ~ 05
هتل- هوایی- گروه B1 موجود 4 روزه 1398/12/29 ~ 03
بوم‌گردی- قطار- گروه C2 محدود 6.5 روزه 1399/01/02 ~ 08
بوم‌گردی- قطار- گروه C1 تکمیل 6.5 روزه 1399/01/02 ~ 08
هتل- هوایی- گروه D1 محدود 4 روزه 1399/01/03 ~ 06
هتل- هوایی- گروه E1 محدود 4 روزه 1399/01/06 ~ 09
بوم‌گردی- قطار- گروه F1 محدود 6.5 روزه 1399/01/06 ~ 12
هتل- هوایی- گروه I1 موجود 4 روزه 1399/01/09 ~ 12
بوم‌گردی- قطار- گروه G1 محدود 6.5 روزه 1399/01/09 ~ 15
هتل- هوایی- گروه H1 موجود 4 روزه 1399/01/12 ~ 15
کردستان، خانه خورشید
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1398/12/28 ~ 02
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
کرمان و شهر کلوت‌ها
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
کرمان و کلوت
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه A1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه B1 محدود 2.5 روزه 1399/01/02 ~ 04
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه C1 محدود 2.5 روزه 1399/01/06 ~ 08
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه D1 موجود 2.5 روزه 1399/01/11 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه E1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
کویر کاراکال
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی
هتل هومان- قطار- گروه A1 محدود 3 روزه 1398/12/29 ~ 02
هتل هومان- قطار- گروه B1 تکمیل 3 روزه 1399/01/02 ~ 04
هتل هومان- قطار- گروه C1 محدود 3 روزه 1399/01/04 ~ 06
هتل هومان- قطار- گروه D1 محدود 3 روزه 1399/01/06 ~ 08
هتل هومان- قطار- گروه E1 موجود 3 روزه 1399/01/08 ~ 10
هتل هومان- قطار- گروه F1 موجود 3 روزه 1399/01/10 ~ 12
هتل هومان- قطار- گروه G1 محدود 3 روزه 1399/01/12 ~ 14

تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر محدود 2.5 روزه 1398/12/07 ~ 09
اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران محدود 2 روزه 1398/12/08 ~ 09
اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه سوم) محدود 4.5 روزه 1398/12/14 ~ 18
اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه دوم) تکمیل 4.5 روزه 1398/12/14 ~ 18
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان محدود 4.5 روزه 1398/12/14 ~ 18
اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر موجود 2.5 روزه 1398/12/14 ~ 16
اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه اول) تکمیل 4.5 روزه 1398/12/14 ~ 18
اقامتگاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- غروب دل‌انگیز کویر موجود 2.5 روزه 1398/12/14 ~ 16
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف محدود 3.5 روزه 1398/12/15 ~ 18
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها محدود 3.5 روزه 1398/12/15 ~ 18
هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف تکمیل 3.5 روزه 1398/12/15 ~ 18
اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر محدود 2.5 روزه 1398/12/15 ~ 17
هتل- اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1398/12/15 ~ 18
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان محدود 2.5 روزه 1398/12/15 ~ 17
هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی محدود 3 روزه 1398/12/16 ~ 18
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- موسیقی عربی تا رقص شمشیر محدود 2.5 روزه 1398/12/21 ~ 23
اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر موجود 2.5 روزه 1398/12/21 ~ 23
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه A1 موجود 4.5 روزه 1398/12/27 ~ 02
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1398/12/28 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1398/12/28 ~ 02
بوم‌گردی- قطار- گروه A2 محدود 6.5 روزه 1398/12/28 ~ 05
بوم‌گردی- قطار- گروه A1 تکمیل 6.5 روزه 1398/12/28 ~ 05
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه A1 محدود 2.5 روزه 1398/12/28 ~ 01
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1398/12/28 ~ 02
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1398/12/28 ~ 03
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 6.5 روزه 1398/12/28 ~ 05
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1398/12/29 ~ 04
هتل- هوایی- گروه B1 موجود 4 روزه 1398/12/29 ~ 03
هتل هومان- قطار- گروه A1 محدود 3 روزه 1398/12/29 ~ 02
خانه محلی- گروه A1 محدود 4.5 روزه 1399/01/01 ~ 05
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس موجود 4.5 روزه 1399/01/01 ~ 05
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 6.5 روزه 1399/01/01 ~ 07
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1399/01/01 ~ 05
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
خانه سنتی- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه A1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه B2 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه B1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
هتل- اتوبوسVIP- گروه A1 موجود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 محدود 2.5 روزه 1399/01/01 ~ 03
هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 موجود 3.5 روزه 1399/01/01 ~ 04
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/02 ~ 06
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه B1 محدود 2.5 روزه 1399/01/02 ~ 04
بوم‌گردی- قطار- گروه C2 محدود 6.5 روزه 1399/01/02 ~ 08
بوم‌گردی- قطار- گروه C1 تکمیل 6.5 روزه 1399/01/02 ~ 08
هتل هومان- قطار- گروه B1 تکمیل 3 روزه 1399/01/02 ~ 04
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه C1 موجود 2.5 روزه 1399/01/02 ~ 04
هتل- اتوبوسVIP- گروه B1 موجود 2.5 روزه 1399/01/02 ~ 04
بوم‌گردی- فولبرد- گروه A1 محدود 2 روزه 1399/01/02 ~ 03
خانه محلی- گروه B1 موجود 4.5 روزه 1399/01/03 ~ 07
هتل- هوایی- گروه D1 محدود 4 روزه 1399/01/03 ~ 06
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه C1 محدود 6.5 روزه 1399/01/03 ~ 09
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس موجود 4.5 روزه 1399/01/04 ~ 08
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه D1 تکمیل 4.5 روزه 1399/01/04 ~ 08
هتل هومان- قطار- گروه C1 محدود 3 روزه 1399/01/04 ~ 06
خانه محلی- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/05 ~ 09
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه D1 محدود 6.5 روزه 1399/01/05 ~ 11
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه E1 محدود 4.5 روزه 1399/01/06 ~ 10
هتل- هوایی- گروه E1 محدود 4 روزه 1399/01/06 ~ 09
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه C1 محدود 2.5 روزه 1399/01/06 ~ 08
بوم‌گردی- قطار- گروه F1 محدود 6.5 روزه 1399/01/06 ~ 12
هتل هومان- قطار- گروه D1 محدود 3 روزه 1399/01/06 ~ 08
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه D1 محدود 2.5 روزه 1399/01/06 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 2.5 روزه 1399/01/06 ~ 08
خانه محلی- گروه D1 موجود 4.5 روزه 1399/01/07 ~ 11
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس موجود 4.5 روزه 1399/01/07 ~ 11
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه E1 محدود 6.5 روزه 1399/01/07 ~ 13
بوم‌گردی- فولبرد- گروه B1 موجود 2 روزه 1399/01/07 ~ 08
اقامت‌گاه بوم‌گردی-قطار-گروه E2 محدود 4.5 روزه 1399/01/08 ~ 12
هتل هومان- قطار- گروه E1 موجود 3 روزه 1399/01/08 ~ 10
خانه محلی- گروه E1 موجود 4.5 روزه 1399/01/09 ~ 13
هتل- هوایی- گروه I1 موجود 4 روزه 1399/01/09 ~ 12
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه F1 محدود 6.5 روزه 1399/01/09 ~ 15
بوم‌گردی- قطار- گروه G1 محدود 6.5 روزه 1399/01/09 ~ 15
اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس موجود 4.5 روزه 1399/01/10 ~ 14
هتل هومان- قطار- گروه F1 موجود 3 روزه 1399/01/10 ~ 12
خانه محلی- گروه F1 موجود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه D1 موجود 2.5 روزه 1399/01/11 ~ 13
بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه C2 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه F1 محدود 4.5 روزه 1399/01/11 ~ 15
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه E1 موجود 2.5 روزه 1399/01/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 محدود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- اتوبوسVIP- گروه C1 محدود 2.5 روزه 1399/01/11 ~ 13
هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 موجود 3.5 روزه 1399/01/11 ~ 14
هتل- هوایی- گروه H1 موجود 4 روزه 1399/01/12 ~ 15
اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه B1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه E1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
هتل هومان- قطار- گروه G1 محدود 3 روزه 1399/01/12 ~ 14
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه F1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
هتل- اتوبوسVIP- گروه D1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 موجود 2.5 روزه 1399/01/12 ~ 14
بوم‌گردی- فولبرد- گروه C1 محدود 2 روزه 1399/01/13 ~ 14

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
فروردین
2
3
4
5
6
7
8
اجرای تور
تعطیل

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

درباره تورهای گروهی و چند روزه دالاهو: 

سفرهای داخلی تنوع زیادی دارند و شما می‌توانید متناسب با هر فصل تور مورد علاقه خود را انتخاب کنید. اگر توری برای اجرا در فصلی خاص مناسب نباشد، واحد عملیات دالاهو این موضوع را بررسی و تور از سبد محصولات در آن فصل خاص حذف خواهد شد. بنابراین دغدغه‌ای درباره فصل مناسب سفر نداشته باشید و تور مورد علاقه خود را ثبت نام کنید. 

توصیه‌هایی درباره ثبت‌نام تورهای گروهی:

 • امکان ثبت نام اینترنتی برای تمام تورهای چند روزه داخلی دالاهو فراهم است و نیازی به ثبت‌نام حضوری نیست. 
 • قبل از ثبت‌نام قطعی و واریز وجه از تصمیم خود برای انتخاب تور و تاریخ سفرتان مطمئن شوید چون بعد از واریز وجه در صورت کنسلی باید جریمه کنسلی پرداخت کنید. 
 • برای هر ماهی از سال جشنواره تخفیف برای تورهای چند روزه در نظر گرفته شده است که شما می‌توانید از تخفیف این جشنواره‌ها استفاده کرده و با قیمتی پایین‌تر سفر کنید. برای کسب اطلاعات درباره جشنواره‌های دالاهو کافیست صفحه اول وبسایت ما را دنبال کنید.
 • حتما توضیحات مربوط به محل اقامت تور شامل اقامتگاه بومگردی، خانه محلی یا هتل و... را که در قسمت جدول پذیرایی و اقامت تورهای چند روزه قرار دارد، مطالعه کنید و باشناخت کامل نسبت به محل اقامت‌تان تور گروهی مورد علاقه خود را انتخاب کنید.  
 • هنگام ثبت‌نام حتما مشخصات فردی خود را دقیق به کارشناس فروش برای تکمیل مراحل ثبت‌نام‌تان اعلام کنید.
 • برای ثبت‌نام تورهای گروهی چند روزه داخلی در ایام نوروز باید زودتر اقدام کنید. تورهای پرطرفدار گاهی یک ماه زودتر تکمیل می شوند. حتما در زمان جشنواره تخفیف تورهای چند روزه گروهی نوروز، از تخفیف این جشنواره استفاده کنید. 
 • در تورهای چند روزه گروهی که وسیله نقلیه آنها اتوبوس است چیدمان صندلی همسفران در وسیله‌نقلیه، بر اساس اولویت زمان ثبت‌نام و هم‌گروهی افراد است. 

 


اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1398/12/07 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- فولبرد- پناهگاه پرندگان مهاجران تالاب میانکاله و دشت ناز

سفر 2 روزه از 1398/12/08 - 530,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه سوم) جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1398/12/14 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه دوم) جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1398/12/14 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1398/12/14 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1398/12/14 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها (گروه اول) جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1398/12/14 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- غروب دل‌انگیز کویر کویر کاراکال

سفر 2.5 روزه از 1398/12/14 - 570,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1398/12/15 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- شهر کلوت‌ها کرمان و کلوت

سفر 3.5 روزه از 1398/12/15 - 950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- زیگورات تا مضیف خوزستان

سفر 3.5 روزه از 1398/12/15 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1398/12/15 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1398/12/15 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- قوری قلعه تا طاق بستان رقص و موسیقی کرمانشاه

سفر 2.5 روزه از 1398/12/15 - 720,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- قطار- کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی یزد

سفر 3 روزه از 1398/12/16 - از 620,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- موسیقی عربی تا رقص شمشیر رقص و موسیقی خوزستان

سفر 2.5 روزه از 1398/12/21 - 790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوسVIP- فولبرد- افسون کویر کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1398/12/21 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه A1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1398/12/27 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 شهر سوخته تا هامون

سفر 4.5 روزه از 1398/12/28 - 1,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1398/12/28 - 1,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه A2 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1398/12/28 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه A1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1398/12/28 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه A1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1398/12/28 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه A1 کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1398/12/28 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 لرستان و خوزستان، فلک‌الافلاک تا زیگورات

سفر 4.5 روزه از 1398/12/28 - 1,680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه A1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1398/12/28 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه B1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1398/12/29 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- هوایی- گروه B1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 4 روزه از 1398/12/29 - 4,260,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه A1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1398/12/29 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه A1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/01 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس قشم

سفر 4.5 روزه از 1399/01/01 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه B1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1399/01/01 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 کرمان و شهر کلوت‌ها

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 لرستان و خوزستان، فلک‌الافلاک تا زیگورات

سفر 4.5 روزه از 1399/01/01 - 1,680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه A1 ایلام سرزمین آلامتو - سیاه‌گاو تا ماهوته

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 960,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,060,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه A1 کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/01 - 740,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه A1 کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/01 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,030,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B2 طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 شیراز، خاطرات بی‌تکرار

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه B1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1399/01/01 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه B1 کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گروه A1 تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/01/01 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 لرستان، سرزمین آبشارها

سفر 2.5 روزه از 1399/01/01 - 780,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه A1 شلماش تا گراوان، تجسم یک رویا

سفر 3.5 روزه از 1399/01/01 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه C1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1399/01/02 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه B1 کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/02 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه C2 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1399/01/02 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه C1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1399/01/02 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه B1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/02 - از 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه C1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1399/01/02 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گروه B1 تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/01/02 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد- گروه A1 خرقان تا تخت سلیمان، میراث جهانی

سفر 2 روزه از 1399/01/02 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه B1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/03 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- هوایی- گروه D1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 4 روزه از 1399/01/03 - از 3,930,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه C1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1399/01/03 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس قشم

سفر 4.5 روزه از 1399/01/04 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه D1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1399/01/04 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه C1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/04 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه C1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/05 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه D1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1399/01/05 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه E1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1399/01/06 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- هوایی- گروه E1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 4 روزه از 1399/01/06 - از 3,930,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه C1 کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/06 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه F1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1399/01/06 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه D1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/06 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه D1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1399/01/06 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 لرستان، سرزمین آبشارها

سفر 2.5 روزه از 1399/01/06 - 780,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه D1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/07 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس قشم

سفر 4.5 روزه از 1399/01/07 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه E1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1399/01/07 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد- گروه B1 خرقان تا تخت سلیمان، میراث جهانی

سفر 2 روزه از 1399/01/07 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی-قطار-گروه E2 جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1399/01/08 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه E1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/08 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه E1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/09 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- هوایی- گروه I1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 4 روزه از 1399/01/09 - از 3,930,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه F1 بیشاپور تا بوشهر، دلیران تنگستان

سفر 6.5 روزه از 1399/01/09 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- گروه G1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 6.5 روزه از 1399/01/09 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- اتوبوس VIP- دلفین خلیج فارس قشم

سفر 4.5 روزه از 1399/01/10 - 1,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه F1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/10 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- گروه F1 جزیره هرمز، اتوبوس VIP

سفر 4.5 روزه از 1399/01/11 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 شهر سوخته تا هامون

سفر 4.5 روزه از 1399/01/11 - 1,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 کرمان و شهر کلوت‌ها

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 لرستان و خوزستان، فلک‌الافلاک تا زیگورات

سفر 4.5 روزه از 1399/01/11 - 1,680,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه B1 ایلام سرزمین آلامتو - سیاه‌گاو تا ماهوته

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 960,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه D1 کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/11 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوس VIP- گروه C2 طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,030,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 شیراز، خاطرات بی‌تکرار

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی- گروه F1 جزیره هرمز، قطار

سفر 4.5 روزه از 1399/01/11 - 1,150,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- فولبرد- گروه E1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1399/01/11 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 تبریز، کندوان و جلفا، دیار حیدربابا

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- گروه C1 کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گروه C1 تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/01/11 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه B1 شلماش تا گراوان، تجسم یک رویا

سفر 3.5 روزه از 1399/01/11 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- هوایی- گروه H1 چابهار، سوزن‌دوزی به رسم مهر

سفر 4 روزه از 1399/01/12 - از 3,930,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت‌گاه بوم‌گردی - اتوبوس VIP- گروه B1 کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/12 - 740,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد- گروه E1 کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1399/01/12 - 660,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل هومان- قطار- گروه G1 یزد، کوچه‌های آشتی‌کنان کاه‌گلی

سفر 3 روزه از 1399/01/12 - 990,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد- گروه F1 ترکمن صحرا، دیار اسب و دوتار

سفر 2.5 روزه از 1399/01/12 - 750,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP- گروه D1 تنگه شیرز تا دره خزینه، گرند کنیون ایران

سفر 2.5 روزه از 1399/01/12 - 730,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- گروه C1 لرستان، سرزمین آبشارها

سفر 2.5 روزه از 1399/01/12 - 780,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- فولبرد- گروه C1 خرقان تا تخت سلیمان، میراث جهانی

سفر 2 روزه از 1399/01/13 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بحث و تبادل نظر
نظر دهید تعداد کاراکتر مانده: 300
انصراف
 • متن
 • نام
 • ایمیل
مرجان
1398/10/09 16:34
سلام آیا امکان ثبت نام یک نفر تنها و بدون همراه در تور وجود دارد یاحتما باید حداقل دو نفر بود؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/10/10 09:20
دوست عزیز
سلام

اصلا نیازی به اینکه دو نفر یا بیشتر باشید، نیست. به تنهایی می‌توانید در تور ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

حامد
1398/09/21 21:32
سلام تور ماکو ندارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/23 10:38
دوست عزیز
سلام

خیر. تور ماکو نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:41
با درودتور آبشار شوی چه موقع برگزار می شود ؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:18
دوست عزیز
سلام

فعلا این تور اجرا نمی شود.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/13 16:07
سلام ببخشید برای اینکه برای رزروهای فروردین بهتر نیست یک مبلغ جزیی برای رزرو قرار بدهید تا خیال رزرو کنندگان راحت تر باشه
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/14 09:13
دوست عزیز
سلام

شما می توانید هنگام ثبت نام گزینه رزرو با پرداخت 50% را انتخاب کنید. در این صورت رزرو شما به صورت اعتبار بیشتری نسبت به رزرو بدون پرداخت خواهد داشت.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/04 19:14
سلام و احترام.چطور برنامه دی و نوروز اعلام شده اما بهمن ماه نه.برنامه های تعطیلات بهمن ماه کی اعلام میشه؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/05 11:02
دوست عزیز
سلام

هفته اول دی ماه، تورهای بهمن ماه روی سایت قرار خواهند گرفت. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/03 15:58
تورهای داخلی نوروز 99 را چه زمانی اعلام می کنید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/04 12:47
دوست عزیز
سلام

اواسط آذر ماه تورها روی سایت قرار می گیرند. لطفا بری اطلاع وبسایت ما را دنبال کنید.

از پیام شما متشکریم

ناشناس
1398/09/03 13:31
سلام تورهای جدید را چرا در سایت قرار نمی دهید؟
پاسخ دهید...
تحریریه دالاهو
1398/09/04 12:19
با سلام
تورهای جدید به صورت هفتگی روی سایت منتشر می‌شوند. تورهای نوروز 99 هم به تازگی منتشر شده‌اند.
آرزو افراه
1398/09/02 00:42
سلام مدتی دنبال تور هرمز هستم .برگزار نمیشه؟ممنون
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

در بهمن ماه این تور قطعا اجرا خواهد شد. البته در نوروز هم تور هرمز هست که استقبال خوبی هم ازش میشه.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/09/01 18:21
سلام .لطفا تور هرمز در اوایل دی ماه بزارید
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/09/02 09:11
دوست عزیز
سلام

حتما این مورد برای بررسی به واحد عملیات دالاهو منتقل خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ژیلا
1398/08/25 03:40
سلام تور اهواز ابادان کی میذارید؟
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/26 09:07
دوست عزیز
سلام

برای این مقصد تور برگزار نمی‌شود اما شما می‌توانید در تور خوزستان دالاهو ثبت نام کنید.

با تشکر از پیام شما

لادن
1398/08/19 14:39
تور کرمان کی میذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/26 08:59
دوست عزیز
سلام
برای ثبت نام در تور کرمان می‌توانید با همکاران ما تماس بگیرید. تور کرمان برای هر تاریخ و تعداد روز که شما بخواهید این تور قابل اجراست. لطفا با شماره زیر تماس بگیرید:
021-41663000

با تشکر از پیام شما

مهرداد
1398/08/17 09:27
برای جزیره هرمز و چابهار چرا نمی گذارید
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

تور چابهار هوایی داریم و همین الان می توانید با دفتر دالاهو تماس بگیرید و ثبت نام کنید. برای تماشای هرمز هم تور هوایی قشم داریم که در هر تاریخی که شما خواسته باشین اجرا میشه. در این تور می توانید گشت یک روزه ای در جزیره هرمز داشته باشید.

با تشکر از پیام شما

سحر
1398/08/15 14:40
سلام تا آخر سال تور زمینی چابهار برگزار میشه؟ممنون.
پاسخ دهید...
ناشناس
1398/08/18 09:22
دوست عزیز
سلام

فعلا تور هوایی چابهار داریم. حتما پیشنهاد شما بررسی خواهد شد.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/14 11:41
سلام می شه تورهای بهمن ماه را به منظور برنامه ریزی یک کم زودتر بذارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/16 09:08
دوست عزیز
سلام

بله حتما. لطفا وبسایت ما رو دنبال کنید. تقریبا یک و ماه نیم زودتر این تورها داخل سایت قرار می گیرند.

با تشکر از پیام شما

ماندانا طاوسی
1398/08/09 12:50
سلام برای اواخرابان تور جزیره هرمز با میگذارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:43
دوست عزیز
سلام

خیر. برای 13 آبان داریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/08/08 08:22
سلام ببخشید میخواستم بدونم توری که جنوب استان هرمزگان ببرید(مسیر مقام به پارسیان) ، ساحل صخره ای و منطقه درک دارید؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/11 12:41
دوست عزیز
سلام

خیر نداریم.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/29 19:54
سلام ببخشید برای بهمن هم تور جزیره هرمز دارین؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/08/04 13:49
دوست عزیز
سلام

بله داریم. هنوز تورهای بهمن ماه روی سایت بارگذاری نشدن. لطفا وبسایت ما را دنبال کنید.

با تشکر از شما

افروز
1398/07/26 13:25
سلام تورهای بهمن را کی ببینیم؟
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 09:50
دوست عزیز
سلام

اوایل آذر ماه می توانید این تورها را ببینید.

با تشکر از پیام شما

ناشناس
1398/07/26 13:09
چرا شماره تماس ندزاشتين با كي هماهنگ شيم
پاسخ دهید...
تولید محتوای دالاهو
1398/07/29 10:03
دوست عزیز
سلام

شماره تماس دالاهو بالای تمام صفحات سایت دالاهو هست. گوشه سمت چپ بالا.
021-41663000

باتشکر از پیام شما

faranak
1398/07/22 12:13
سلام و خسته نباشید برنامه ی تورهای دی ماه چه زمانی روی سایت قرار میگیره؟؟
پاسخ دهید...
واحد تولید محتوای دالاهو
1398/07/22 15:24
دوست عزیز، سلام
اوایل آبان می‌توانید لیست تورهای دی ماه دالاهو را ببینید.
با تشکر از پیام شما.
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!