تورهای چند روزه داخلی

سفرهای طبیعت‌گردی و ایران‌گردی با تاریخ‌های متفاوت و با درجه‌ی سختی مختلف

تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
تورهای چند روزه داخلی در یک نگاه
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور
اتوبوس VIP - به دور از هیاهو موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18
ارسباران و قلعه بابک
اتوبوس VIP - همگام با آراز موجود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
باداب سورت تا دریاچه چورت
بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18
بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1396/06/23 ~ 24
بهشت گمشده تا تنگ گمبیل
فولبرد-اتوبوس VIP - بهشت‌گردی موجود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
جنگل ابر
فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1396/06/22 ~ 24
خلخال تا اسالم
اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
دریاچه نئور تا سوباتان
اتوبوس VIP - فراموشم نکن موجود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
دریاچه یسان تا سرو هرزویل
ییلاق داماش موجود 2 روزه 1396/06/09 ~ 10
دشت دریاسر و آبشار سیاسرت
دامنه های سبز سیالان موجود 2 روزه 1396/06/09 ~ 10
رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک
اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک محدود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
رفتینگ در رودخانه خروشان
سوها تا آبشار لاتون
اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
شلماش تا گراوان
اتوبوس VIP - تجسم یک رویا موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
شهر یئری تا شروان دره
اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان موجود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
غار آبی دانیال تا الیت
فولبرد-طعم آدرنالین موجود 2 روزه 1396/06/23 ~ 24
قره کلیسا تا دالامپر
اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1396/06/15 ~ 18
قزوین و الموت
پیوند تاریخ و طبیعت موجود 2 روزه 1396/06/09 ~ 10
ماسال
فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18
ماسوله و قلعه رودخان
زندگی به رنگ شمعدانی‌ها موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18
ورکانه و تویسرکان
فولبرد-اقامت در روستای سنگی موجود 2 روزه 1396/06/02 ~ 03
اقامت در روستای سنگی موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18
گیلده تا آبشار زمرد حویق
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1396/06/08 ~ 10
اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها محدود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش
فولبرد-اتوبوس VIP-آرامش در دل جنگل موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
ییلاق جهان‌نما
برج رادکان تا تخت میرزا موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
ییلاق جواهردشت
فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1396/06/01 ~ 03
فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1396/06/16 ~ 18
فولبرد-دامنه‌های سماموس موجود 2.5 روزه 1396/06/22 ~ 24
ییلاقات دیلمان
فولبرد-افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1396/06/17 ~ 18

تقویم تورهای چند روزه داخلی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
28
29
30
31
شهریور
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه - 430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اقامت در روستای سنگی ورکانه و تویسرکان

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دامنه های سبز سیالان دشت دریاسر و آبشار سیاسرت

سفر 2 روزه - 325,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

ییلاق داماش دریاچه یسان تا سرو هرزویل

سفر 2 روزه - 295,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیوند تاریخ و طبیعت قزوین و الموت

سفر 2 روزه - 380,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP - بهشت‌گردی بهشت گمشده تا تنگ گمبیل

سفر 3.5 روزه - 630,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-ملاقات با ضحاک رصدخانه مراغه تا قلعه ضحاک

سفر 3.5 روزه - 695,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-دامنه‌های ساوالان شهر یئری تا شروان دره

سفر 3.5 روزه - 750,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه - 625,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه - 735,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - همگام با آراز ارسباران و قلعه بابک

سفر 3.5 روزه - 790,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - امپراطوری ابرها گیلده تا آبشار زمرد حویق

سفر 2.5 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - تجسم یک رویا شلماش تا گراوان

سفر 2.5 روزه - 480,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-اتوبوس VIP-آرامش در دل جنگل ییلاق آغوزحال تا آبشار میلاش

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فولبرد-دیدار با بختیاری‌ها رفتینگ در رودخانه خروشان

سفر 2.5 روزه - 550,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

برج رادکان تا تخت میرزا ییلاق جهان‌نما

سفر 2.5 روزه - 395,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه - 430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2.5 روزه - 335,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - گام به گام تا آبشار سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه - 470,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه - 420,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - به دور از هیاهو آبشار آهکی و کلبه‌های جنگلی لفور

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامت در روستای سنگی ورکانه و تویسرکان

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-ییلاق اولسبلنگاه ماسال

سفر 2 روزه - 350,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شمعدانی‌ها ماسوله و قلعه رودخان

سفر 2 روزه - 390,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2.5 روزه - 430,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2.5 روزه - 335,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-طعم آدرنالین غار آبی دانیال تا الیت

سفر 2 روزه - 345,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه - 370,000 تومان جزئیات بیشتر / خرید آنلاین