تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای پیمایشی (ترکینگ)
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای پیمایشی (ترکینگ) در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ترکینگ کشمیر
پیمایش دریاچه تارسار و مارسار موجود 9 روزه 1403/05/12 ~ 20
پیمایش دریاچه تارسار و مارسار موجود 9 روزه 1403/06/09 ~ 17
ترکینگ گرجستان
تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی موجود 8 روزه 1403/04/22 ~ 29
تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی موجود 8 روزه 1403/06/09 ~ 16
لیکیه ترکیه

برنامه‌های خاص: تورهای پیمایشی (ترکینگ) در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
الادیزگه به بهارستان
پیمایش و کمپینگ جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
اوروست تا چناربن
پیمایش و کمپینگ جنگلی موجود 2 روزه 1403/04/25 ~ 26
خلخال تا اسالم
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/20 ~ 22
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/27 ~ 29
دریاچه سوها تا آبشار لاتون
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/13 ~ 15
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/27 ~ 29
قله سبلان
پیمایش، کوهنوردی موجود 3.5 روزه 1403/04/26 ~ 29
پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد
پیمایش - هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26

برنامه‌های خاص: تورهای پیمایشی (ترکینگ) در یک نگاه خارجی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی موجود 8 روزه 1403/04/22 ~ 29
پیمایش دریاچه تارسار و مارسار موجود 9 روزه 1403/05/12 ~ 20
پیمایش دریاچه تارسار و مارسار موجود 9 روزه 1403/06/09 ~ 17
تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی موجود 8 روزه 1403/06/09 ~ 16
پیمایش فتحیه، اولودنیز، کاش، آنتالیا موجود 8 روزه 1403/06/09 ~ 16

برنامه‌های خاص: تورهای پیمایشی (ترکینگ) در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/13 ~ 15
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/20 ~ 22
پیمایش - هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش و کمپینگ جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/24 ~ 26
پیمایش و کمپینگ جنگلی موجود 2 روزه 1403/04/25 ~ 26
پیمایش، کوهنوردی موجود 3.5 روزه 1403/04/26 ~ 29
پیمایش و کلبه جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/27 ~ 29
پیمایش جنگلی موجود 2.5 روزه 1403/04/27 ~ 29

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای پیمایشی (ترکینگ)
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
مرداد
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

پیمایش و کلبه جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/04/13 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش جنگلی خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/04/20 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی ترکینگ گرجستان

سفر 8 روزه از 1403/04/22 - از 20,500,000 تومان + 800 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش - هتل - اتوبوس VIP پیمایش جنگل ابر تا شیرین آباد

سفر 2.5 روزه از 1403/04/24 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کمپینگ جنگلی الادیزگه به بهارستان

سفر 2.5 روزه از 1403/04/24 - 4,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کلبه جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/04/24 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش جنگلی خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/04/24 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کمپینگ جنگلی اوروست تا چناربن

سفر 2 روزه از 1403/04/25 - 4,300,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش، کوهنوردی قله سبلان

سفر 3.5 روزه از 1403/04/26 - 7,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش و کلبه جنگلی دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1403/04/27 - 5,800,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش جنگلی خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1403/04/27 - 5,650,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش دریاچه تارسار و مارسار ترکینگ کشمیر

سفر 9 روزه از 1403/05/12 - از 18,000,000 تومان + 1,100 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش دریاچه تارسار و مارسار ترکینگ کشمیر

سفر 9 روزه از 1403/06/09 - از 18,000,000 تومان + 1,100 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تفلیس، پیمایش قفقاز، باتومی ترکینگ گرجستان

سفر 8 روزه از 1403/06/09 - از 18,000,000 تومان + 800 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

پیمایش فتحیه، اولودنیز، کاش، آنتالیا لیکیه ترکیه

سفر 8 روزه از 1403/06/09 - از 38,500,000 تومان + 850 دلار
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!