تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلی تیرماه
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلی تیرماه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
اردبیل و سرعین
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
ارسباران تا کندوان
باداب سورت تا دریاچه چورت
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/04/06 ~ 07
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
باران کوه تا شیرآباد
تبریز، کندوان و جلفا
جنگل ابر
خلخال تا اسالم
دره شمخال تا آبشار قره‌ سو
دریاچه سوها تا آبشار لاتون
دریاچه نئور تا سوباتان
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
قره کلیسا تا دالامپر
ماسال
کوهرنگ
گیلده و آبشار حویق
ییلاق جواهردشت
ییلاق مازیچال
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
ییلاق هلودشت تا میلاش
ییلاقات دیلمان
خانه‌سنتی- افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08

برنامه‌های خاص: تعطیلی تیرماه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
هتل- خانه محلی- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین کرمانج‌ها محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا (گروه اول) تکمیل 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب محدود 2.5 روزه 1398/04/05 ~ 07
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1398/04/05 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها (گروه دوم) محدود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- گام به گام تا آبشار موجود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ موجود 2 روزه 1398/04/06 ~ 07
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها موجود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها (گروه اول) محدود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
اقامتگاه بومگردی- فولبرد- سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1398/04/06 ~ 07
خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1398/04/06 ~ 07
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
خانه‌محلی- اتوبوسVIP- امپراطوری ابرها محدود 2.5 روزه 1398/04/06 ~ 08
خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1398/04/06 ~ 07
خانه‌محلی- فولبرد- ییلاقی در بهشت محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت موجود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
خانه‌سنتی- افسون جنگل سبز موجود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08
خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2 روزه 1398/04/07 ~ 08

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی تیرماه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
تیر
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

هتل- خانه محلی- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار قره‌ سو

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوس VIP- فراموشم نکن دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 970,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار ساوالان اردبیل و سرعین

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دیار حیدربابا (گروه اول) تبریز، کندوان و جلفا

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1398/04/05 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1398/04/05 - 870,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها (گروه دوم) آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- گام به گام تا آبشار دریاچه سوها تا آبشار لاتون

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1398/04/06 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP- نوای خوش آبشار‌ها باران کوه تا شیرآباد

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- سرزمین آبشارها (گروه اول) آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 580,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- فولبرد- سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1398/04/06 - 430,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1398/04/06 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- اتوبوسVIP- امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1398/04/06 - 550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1398/04/06 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- ییلاقی در بهشت ییلاق هلودشت تا میلاش

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- دیار بختیاری‌ها کوهرنگ

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تجربه کمپینگ در طبیعت کلاردشت ییلاق مازیچال

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- افسون جنگل سبز ییلاقات دیلمان

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بازی آب و رنگ باداب سورت تا دریاچه چورت

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- دامنه‌های سماموس ییلاق جواهردشت

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 460,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2 روزه از 1398/04/07 - 450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!