تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای یک روزه
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار ترز
تا گیسوان آبی آبشار محدود 1 روزه 1403/04/29
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
جنگل الیمستان
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/29
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04
جنگل نور چشمه تا غار دیورش
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1403/05/05
رودخانه‌نوردی پلنگ دره
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/05/05
لفور تا هفت آبشار
ییلاق سی دشت
ییلاق فیلبند
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/04/28
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04

برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه محدود 1 روزه 1403/04/28
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/04/28
تا گیسوان آبی آبشار محدود 1 روزه 1403/04/29
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/29
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/04
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/04
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/05/04
دل تنگ زمین موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - دامنه های درفک موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/05/05
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/05/05

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
23
24
25
26
27
28
29
30
31
مرداد
2
3
4
5
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 1403/04/28 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1403/04/28 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 1403/04/29 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1403/04/29 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1403/05/04 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

دل تنگ زمین جنگل نور چشمه تا غار دیورش

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - دامنه های درفک ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - قایق سواری غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 1403/05/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!