تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص آسمان کویر لوت
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آسمان کویر لوت
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1400/10/30 ~ 01
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/11/26 ~ 28
بیشاپور تا بوشهر
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان تکمیل 4.5 روزه 1400/11/11 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان محدود 4.5 روزه 1400/11/18 ~ 22
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
جزیره هرمز
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1400/11/19 ~ 23
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/11/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
ریگ زرین و خرانق تا عقدا
هتل - اتوبوس VIP- فولبرد- کویر طلایی موجود 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان
هتل- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 3.5 روزه 1400/11/05 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
چابهار
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر تکمیل 4 روزه 1400/11/19 ~ 22
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر محدود 4 روزه 1400/12/10 ~ 13
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1400/11/06 ~ 08
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/20 ~ 22
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/26 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
کویر ورزنه
خانه‌سنتی- فولبرد- شهر سپیدپوش موجود 2.5 روزه 1400/11/20 ~ 22
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/11/26 ~ 28
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1400/11/06 ~ 08
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 1400/11/26 ~ 28
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 1400/12/18 ~ 20

برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اکو کمپ - هوایی - فولبرد تکمیل 2 روزه 1400/10/30 ~ 01
هتل- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 3.5 روزه 1400/11/05 ~ 08
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 2.5 روزه 1400/11/06 ~ 08
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1400/11/06 ~ 08
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان تکمیل 4.5 روزه 1400/11/11 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/11/12 ~ 15
هتل - اتوبوس VIP- فولبرد- کویر طلایی موجود 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/13 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان محدود 4.5 روزه 1400/11/18 ~ 22
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها محدود 4.5 روزه 1400/11/19 ~ 23
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر تکمیل 4 روزه 1400/11/19 ~ 22
خانه‌سنتی- فولبرد- شهر سپیدپوش موجود 2.5 روزه 1400/11/20 ~ 22
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/20 ~ 22
بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان موجود 4.5 روزه 1400/11/25 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP محدود 3.5 روزه 1400/11/25 ~ 28
اکو کمپ - هوایی - فولبرد موجود 3 روزه 1400/11/26 ~ 28
هتل - اتوبوس VIP موجود 2.5 روزه 1400/11/26 ~ 28
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 1400/11/26 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/11/26 ~ 29
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/26 ~ 28
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1400/11/27 ~ 29
هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر محدود 4 روزه 1400/12/10 ~ 13
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها محدود 3 روزه 1400/12/18 ~ 20

تقویم برنامه‌های خاص: آسمان کویر لوت
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
25
26
27
28
29
30
بهمن
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 2 روزه از 1400/10/30 - 2,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- فولبرد طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1400/11/05 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 2.5 روزه از 1400/11/06 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/06 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1400/11/11 - 2,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1400/11/12 - 2,120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP- فولبرد- کویر طلایی ریگ زرین و خرانق تا عقدا

سفر 2.5 روزه از 1400/11/13 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/13 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1400/11/18 - 2,890,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1400/11/19 - 2,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 4 روزه از 1400/11/19 - از 3,400,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌سنتی- فولبرد- شهر سپیدپوش کویر ورزنه

سفر 2.5 روزه از 1400/11/20 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/20 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- قطار- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1400/11/25 - 2,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- دلیران تنگستان بیشاپور تا بوشهر

سفر 4.5 روزه از 1400/11/25 - 3,070,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1400/11/25 - 2,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اکو کمپ - هوایی - فولبرد آسمان کویر لوت

سفر 3 روزه از 1400/11/26 - 4,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوس VIP کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/26 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/11/26 - 1,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- فولبرد طبس تا کال‌جنی، پ مثل پلیکان

سفر 3.5 روزه از 1400/11/26 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1400/11/26 - 2,170,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/26 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1400/11/27 - 1,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-هوایی-سوزن‌دوزی به رسم مهر چابهار

سفر 4 روزه از 1400/12/10 - از 3,600,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها یزد

سفر 3 روزه از 1400/12/18 - 2,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!