تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای یک روزه
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو
جنگل الیمستان
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/04/08
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/14
رودخانه‌نوردی پلنگ دره
شقایق دشت لار
صبحانه بوفه - جاده هراز تکمیل 1 روزه 1403/04/05
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/07
غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین
اتوبوس توریستی - قایق سواری محدود 1 روزه 1403/04/07
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/04/15
لفور تا هفت آبشار
ییلاق سی دشت
ییلاق فیلبند
صبحانه بوفه - جاده هراز تکمیل 1 روزه 1403/04/05
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/15

برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
صبحانه بوفه - جاده هراز تکمیل 1 روزه 1403/04/05
صبحانه بوفه - جاده هراز تکمیل 1 روزه 1403/04/05
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/07
اتوبوس توریستی - قایق سواری محدود 1 روزه 1403/04/07
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/04/08
صبحانه بوفه - جاده هراز محدود 1 روزه 1403/04/08
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/04/14
اتوبوس توریستی - دامنه های درفک موجود 1 روزه 1403/04/14
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/14
صبحانه بوفه - جاده هراز موجود 1 روزه 1403/04/15
اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه موجود 1 روزه 1403/04/15
اتوبوس توریستی - قایق سواری موجود 1 روزه 1403/04/15

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای یک روزه
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

صبحانه بوفه - جاده هراز ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1403/04/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز شقایق دشت لار

سفر 1 روزه در 1403/04/05 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز شقایق دشت لار

سفر 1 روزه در 1403/04/07 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - قایق سواری غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1403/04/07 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1403/04/08 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1403/04/08 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه رودخانه‌نوردی پلنگ دره

سفر 1 روزه در 1403/04/14 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - دامنه های درفک ییلاق سی دشت

سفر 1 روزه در 1403/04/14 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز جنگل الیمستان

سفر 1 روزه در 1403/04/14 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

صبحانه بوفه - جاده هراز ییلاق فیلبند

سفر 1 روزه در 1403/04/15 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - جاده فیروزکوه جنگل ارفع‌ ده و چشمه پراُو

سفر 1 روزه در 1403/04/15 - 1,200,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس توریستی - قایق سواری غار آبی علیصدر تا شهر سفال لالجین

سفر 1 روزه در 1403/04/15 - 1,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!