021 4166 3000
برنامه‌های خاص شب یلدا
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
ابیانه و کویر ابوزید آباد
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/30 ~ 01
ترکمن صحرا
طبس تا کال‌جنی
خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا محدود 3.5 روزه 1397/09/27 ~ 30
عشین تا ریگ جن
خانه سنتی-اتوبوس VIP-فولبرد-شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
کویر مرنجاب و کاشان
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/30 ~ 01
کویر مصر
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
یزد
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
یلدای گیلکی
نارنج بوم- شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30

برنامه‌های خاص: شب یلدا در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا محدود 3.5 روزه 1397/09/27 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه اول تکمیل 3.5 روزه 1397/09/28 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
خانه سنتی-اتوبوس VIP-فولبرد-شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول محدود 2.5 روزه 1397/09/28 ~ 30
نارنج بوم- شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا محدود 2 روزه 1397/09/29 ~ 30
اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا محدود 2.5 روزه 1397/09/29 ~ 01
خانه سنتی- شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/30 ~ 01
خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا موجود 2 روزه 1397/09/30 ~ 01

تقویم برنامه‌های خاص: شب یلدا
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
24
25
26
27
28
29
30
دی
2
3
4
5
6
7
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/09/27 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-شب یلدا- گروه دوم کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP - خانه محلی-فولبرد- شب یلدا ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 540,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی - اتوبوس VIP- شب یلدا- گروه اول طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1397/09/28 - 710,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا یزد

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-اتوبوس VIP-فولبرد-شب یلدا عشین تا ریگ جن

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 560,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد- شب یلدا- گروه اول کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/28 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

نارنج بوم- شب یلدا یلدای گیلکی

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 470,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- شب یلدا ابیانه و کویر ابوزید آباد

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه از 1397/09/29 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوسVIP-فولبرد-خانه محلی- شب یلدا کویر مصر

سفر 2.5 روزه از 1397/09/29 - 480,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوسVIP-شهر بادگیرها- شب یلدا یزد

سفر 2.5 روزه از 1397/09/29 - 520,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- شب یلدا ابیانه و کویر ابوزید آباد

سفر 2 روزه از 1397/09/30 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی-مرد رنج آب - شب یلدا کویر مرنجاب و کاشان

سفر 2 روزه از 1397/09/30 - 490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!