021 4166 3000
برنامه‌های خاص یک روزه آخر هفته
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار ترز
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1397/12/03
ابیانه و باغ فین
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/12/03
تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/12/03
جنگل نوردی اسکلیم رود
فولبرد- سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1397/12/03
جنگل‌ های انجیلی
فولبرد- بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/12/03
قزوین گردی
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1397/12/03
لفور تا هفت آبشار
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/12/03
ماسوله
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/12/03
مرداب هسل
جادوی طبیعت محدود 1 روزه 1397/12/03
کاشان گردی
دیدار با تاریخ-فولبرد موجود 1 روزه 1397/12/03
کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی
کویر مرنجاب
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1397/12/03

برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
دیدار با تاریخ-فولبرد موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد- روستای پاده موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی موجود 1 روزه 1397/12/03
زندگی به رنگ شن موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد- بر گیسوان درختان پیر موجود 1 روزه 1397/12/03
جادوی طبیعت محدود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد-پایتخت شاه طهماسب موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد- سرخ جامه کهن موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد- سرزمین اسپهبد لفور موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار موجود 1 روزه 1397/12/03
فولبرد-هفت دیار زلال موجود 1 روزه 1397/12/03
خاطرات سبز موجود 1 روزه 1397/12/03

تقویم برنامه‌های خاص: یک روزه آخر هفته
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
27
28
29
30
اسفند
2
3
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

دیدار با تاریخ-فولبرد کاشان گردی

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- روستای پاده تپه‌‌های مریخی تا تونل نمکی

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 130,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- رد پای زرتشت در بیذُوُی کویر ابوزید آباد و شهر زیرزمینی اویی

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

زندگی به رنگ شن کویر مرنجاب

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 120,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- بر گیسوان درختان پیر جنگل‌ های انجیلی

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

جادوی طبیعت مرداب هسل

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-پایتخت شاه طهماسب قزوین گردی

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرخ جامه کهن ابیانه و باغ فین

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد- سرزمین اسپهبد لفور جنگل نوردی اسکلیم رود

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-تا گیسوان آبی آبشار آبشار ترز

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

فولبرد-هفت دیار زلال لفور تا هفت آبشار

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 140,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خاطرات سبز ماسوله

سفر 1 روزه در 1397/12/03 - 100,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!