تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تعطیلی آخر مرداد
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تعطیلی آخر مرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/05/27 ~ 29
آبشارهای گلستان
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
ارسباران تا کندوان
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
جنگل ابر
خلخال تا اسالم
دالامپر تا سوله دوکل
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
دره شمخال تا آبشار قره‌ سو
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
دریاچه نئور تا سوباتان
رفتینگ در زاینده رود
کردستان، خانه خورشید
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
گیلده و آبشار حویق
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
ییلاق سوباتان

برنامه‌های خاص: تعطیلی آخر مرداد در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان موجود 1.5 روزه 1400/05/26 ~ 27
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/05/26 ~ 28
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک موجود 3.5 روزه 1400/05/26 ~ 29
اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها موجود 2 روزه 1400/05/27 ~ 28
اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان موجود 1.5 روزه 1400/05/27 ~ 28
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1400/05/27 ~ 29

تقویم برنامه‌های خاص: تعطیلی آخر مرداد
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
23
24
25
26
27
28
29
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

اتوبوس VIP-سرزمین کرمانج‌ها دره شمخال تا آبشار قره‌ سو

سفر 3.5 روزه از 1400/05/26 - 2,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل - اتوبوسVIP- نوای آبشار آبشارهای گلستان

سفر 2.5 روزه از 1400/05/26 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1400/05/26 - 1,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1400/05/26 - 1,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان رفتینگ در زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1400/05/26 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1400/05/26 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1400/05/26 - 1,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- دور از هیاهو دریاچه نئور تا سوباتان

سفر 3.5 روزه از 1400/05/26 - 2,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1400/05/26 - 1,980,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران دالامپر تا سوله دوکل

سفر 3.5 روزه از 1400/05/26 - 2,490,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1400/05/26 - 2,190,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - فولبرد-سرزمین ابرها جنگل ابر

سفر 2 روزه از 1400/05/27 - 1,090,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اتوبوس VIP-فولبرد-هیجان در رودخانه خروشان رفتینگ در زاینده رود

سفر 1.5 روزه از 1400/05/27 - 850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1400/05/27 - 1,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!