تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای تعطیلات مهر
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلات مهر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
آبشار باران کوه تا آشوراده
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین بهشت باران موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
آبشارهای لرستان
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
آبشارهای گیلان
ارسباران تا کندوان
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
ترکمن صحرا
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
جزیره هرمز
جنگل ابر تا آبشار مجن
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
خلخال تا اسالم
خواف و نشتیفان، خراسان قدیم
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
خوزستان، زیگورات تا مضیف
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
طبس تا کال‌جنی
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
قره کلیسا تا دالامپر
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران محدود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
کردستان، خانه خورشید
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
کویر مصر، افسون کویر
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر
هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
گراوان تا تخت سلیمان
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
گیلده و آبشار حویق
بومگردی- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14

برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلات مهر در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها موجود 4.5 روزه 1401/07/11 ~ 15
خانه سنتی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد محدود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
بومگردی- اتوبوس VIP-نوای آب در میان جنگل موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
بومگردی- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP- سرزمین بهشت باران موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها محدود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- فولبرد- دور از هیاهو (آخرین اجرای سال 1401) موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان محدود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/07/12 ~ 14
اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران محدود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا موجود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک محدود 3.5 روزه 1401/07/12 ~ 15
بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15
کلبه روستایی- اتوبوس VIP- فولبرد- دور از هیاهو (آخرین اجرای سال 1401) موجود 2.5 روزه 1401/07/13 ~ 15

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای تعطیلات مهر
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
9
10
11
12
13
14
15
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه‌سنتی- اتوبوس VIP- آتش‌فشان رنگ‌ها جزیره هرمز

سفر 4.5 روزه از 1401/07/11 - 4,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- اتوبوس VIP خواف و نشتیفان، خراسان قدیم

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,350,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل -اتوبوس VIP -لذت سکوت کویر کویر کاراکال، غروب دل‌انگیز کویر

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP خوزستان، زیگورات تا مضیف

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - از 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - پ مثل پلیکان طبس تا کال‌جنی

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,690,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوس VIP-نوای آب در میان جنگل آبشارهای گیلان

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- اتوبوسVIP-امپراطوری ابرها گیلده و آبشار حویق

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP- سرزمین بهشت باران آبشار باران کوه تا آشوراده

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,370,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- فولبرد- دور از هیاهو (آخرین اجرای سال 1401) ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه‌روستایی- اتوبوس VIP- طبیعت گردی ناب خلخال تا اسالم

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,320,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,420,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه محلی- اتوبوس VIP- فولبرد ترکمن صحرا

سفر 2.5 روزه از 1401/07/12 - 2,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- اتوبوس VIP کردستان، خانه خورشید

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,450,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP - گوش چپ گربه ایران قره کلیسا تا دالامپر

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,950,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-تجسم یک رویا گراوان تا تخت سلیمان

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل-اتوبوس VIP- ارس تا قلعه بابک ارسباران تا کندوان

سفر 3.5 روزه از 1401/07/12 - 3,390,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بوم‌گردی- اتوبوسVIP- فولبرد کویر مصر، افسون کویر

سفر 2.5 روزه از 1401/07/13 - 2,290,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی - سرزمین ابرها جنگل ابر تا آبشار مجن

سفر 2.5 روزه از 1401/07/13 - 2,270,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

هتل- اتوبوس VIP-سرزمین آبشارها آبشارهای لرستان

سفر 2.5 روزه از 1401/07/13 - 2,250,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه‌محلی-اتوبوسVIP- فولبرد- بهشت گمشده گیلان ماسال

سفر 2.5 روزه از 1401/07/13 - 2,420,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

کلبه روستایی- اتوبوس VIP- فولبرد- دور از هیاهو (آخرین اجرای سال 1401) ییلاق سوباتان

سفر 2.5 روزه از 1401/07/13 - 2,590,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!