تنها یک بار زندگی می‌کنیم...
021 4166 3000
برنامه‌های خاص تورهای بارش شهابی جوزایی
تورهای این دسته‌بندی در یک نگاه کدام هستند؟
برنامه‌های خاص: تورهای بارش شهابی جوزایی در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدتتاریخ
بارش شهابی جوزایی تل شیطان
بومگردی- سکوت شبانه کویر موجود 2 روزه 1401/09/24 ~ 25
بارش شهابی جوزایی نراق
بارش شهابی جوزایی ورزنه
بارش شهابی جوزایی ورکیان
خانه سنتی- جادوی معماری آجری موجود 2 روزه 1401/09/24 ~ 25

برنامه‌های خاص: تورهای بارش شهابی جوزایی در یک نگاه داخلی
گروه عنوان ظرفیت مدت تاریخ
خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش - آسمان شهابی کویر موجود 2 روزه 1401/09/23 ~ 24
بومگردی- سکوت شبانه کویر موجود 2 روزه 1401/09/24 ~ 25
خانه سنتی- جادوی معماری آجری موجود 2 روزه 1401/09/24 ~ 25
اقامتگاه بومگردی- به تماشای آسمان شهابی محدود 1.5 روزه 1401/09/24 ~ 25

تقویم برنامه‌های خاص: تورهای بارش شهابی جوزایی
شنبه یک دو سه‌ چهار پنج جمعه
19
20
21
22
23
24
25
اجرای تور
تعطیل

تورهای برگزیده دالاهو کدام هستند؟
همیشه به اقتضای زمان و جاذبه‌ها، مواردی را به دوستان و مشتریان‌مان توصیه می‌کنیم. این دو تور برگزیده‌های اکنون هستند.

اطلاعات بیشتر درباره تورهای این دسته‌بندی را اینجا ببینید:

خانه‌سنتی- شهر سپیدپوش - آسمان شهابی کویر بارش شهابی جوزایی ورزنه

سفر 2 روزه از 1401/09/23 - 1,630,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

بومگردی- سکوت شبانه کویر بارش شهابی جوزایی تل شیطان

سفر 2 روزه از 1401/09/24 - 1,850,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

خانه سنتی- جادوی معماری آجری بارش شهابی جوزایی ورکیان

سفر 2 روزه از 1401/09/24 - 1,790,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

اقامتگاه بومگردی- به تماشای آسمان شهابی بارش شهابی جوزایی نراق

سفر 1.5 روزه از 1401/09/24 - 1,550,000 تومان
جزئیات بیشتر / خرید آنلاین

مقایسه تور
شما نمی‌توانید بیش از 2 تور را با هم مقایسه کنید!